جریان تنسور:: عملیات:: ReaderNumRecordsProduced

#include <io_ops.h>

تعداد رکوردهایی را که این Reader تولید کرده است برمی گرداند.

خلاصه

این همان تعداد اجرای ReaderRead است که موفقیت آمیز بوده است.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور records_produced.

سازندگان و ویرانگرها

ReaderNumRecordsProduced (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

صفات عمومی

operation
records_produced

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

رکوردهای_تولید شده

::tensorflow::Output records_produced

توابع عمومی

ReaderNumRecordsProduced

 ReaderNumRecordsProduced(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const