از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ReaderNumRecords تولید شده است

#include <io_ops.h>

تعداد سوابق تولید شده توسط این Reader را برمی گرداند.

خلاصه

این همان تعداد اعدامهای ReaderRead است که موفق شده اند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • reader_handle: به یک خواننده رسیدگی کنید.

بازده:

  • Output : تانسور تولید شده records_product.

سازندگان و ویرانگران

ReaderNumRecordsProduced (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

صفات عمومی

operation
records_produced

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

سوابق_تولید شده است

::tensorflow::Output records_produced

کارکردهای عمومی

ReaderNumRecords تولید شده است

 ReaderNumRecordsProduced(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const