از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ReaderRestoreState

#include <io_ops.h>

بازگرداندن یک خواننده به یک حالت که قبلا ذخیره شده است.

خلاصه

همه خوانندگان از بازیابی پشتیبانی نمی کنند ، بنابراین این امر می تواند یک خطای اجرا نشده ایجاد کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • reader_handle: به یک خواننده رسیدگی کنید.
  • state: نتیجه ReaderSerialize وضعیت یک Reader با نوع تطبیق read_handle.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ReaderRestoreState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input state)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ReaderRestoreState

 ReaderRestoreState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input state
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const