جریان تنسور:: عملیات:: ReaderRestoreState

#include <io_ops.h>

یک خواننده را به حالت ذخیره شده قبلی بازگردانید .

خلاصه

همه Reader ها از بازیابی پشتیبانی نمی کنند، بنابراین می تواند یک خطای Unimplemented ایجاد کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.
  • state: نتیجه ReaderSerializeState یک Reader با نوع مطابق reader_handle.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

ReaderRestoreState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input state)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ReaderRestoreState

 ReaderRestoreState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input state
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const