جریان تنسور:: عملیات:: واقعی

#include <math_ops.h>

بخش واقعی یک عدد مختلط را برمی‌گرداند.

خلاصه

با توجه به input تانسور اعداد مختلط، این عملیات یک تانسور از نوع float را برمی‌گرداند که بخش واقعی هر عنصر در input است. تمام عناصر input باید اعداد مختلط شکل \(a + bj\)باشند، که در آن a قسمت واقعی برگردانده شده توسط این عملیات و b قسمت خیالی است.

مثلا:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.real(input) ==> [-2.25, 3.25]

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

Real (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Real (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Real::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tout (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: واقعی:: ​​Attrs

تنظیم کننده ویژگی اختیاری برای Real .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

واقعی

 Real(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

واقعی

 Real(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const Real::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

تاوت

Attrs Tout(
  DataType x
)