از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: واقعی

#include <math_ops.h>

قسمت واقعی یک عدد مختلط را برمی گرداند.

خلاصه

با توجه به input تانسور از اعداد مختلط ، این عملیات یک تانسور از نوع float را برمی گرداند که قسمت واقعی هر عنصر در input . تمام عناصر input باید اعداد مختلط فرم \(a + bj\) باشد ، جایی که a قسمت واقعی است که با این عمل برگردانده می شود و b قسمت خیالی است.

مثلا:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.real(input) ==> [-2.25, 3.25]

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

Real (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Real (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Real::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Tout (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Real :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Real .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

واقعی

 Real(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

واقعی

 Real(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const Real::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بلند

Attrs Tout(
  DataType x
)