از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RefSelect (انتخاب مجدد)

#include <control_flow_ops.h>

عنصر index inputs به output .

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • index: اسکالری که ورودی انتخاب شده را تعیین می کند.
  • inputs: لیستی از سنسورهای ref ، که یکی از آنها برای output ارسال می output .

بازده:

  • Output : تانسور فوروارد شده.

سازندگان و ویرانگران

RefSelect (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::InputList inputs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

RefSelect (انتخاب مجدد)

 RefSelect(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const