جریان تنسور:: عملیات:: RefSelect

#include <control_flow_ops.h>

عنصر index inputs را به output منتقل می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • index: یک اسکالر که ورودی انتخاب شده را تعیین می کند.
  • ورودی ها: لیستی از تانسورهای مرجع که یکی از آنها به output ارسال می شود.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور ارسال شده.

سازندگان و ویرانگرها

RefSelect (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::InputList inputs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

RefSelect

 RefSelect(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const