از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RequantizRange

#include <math_ops.h>

محدوده ای را محاسبه می کند که مقادیر واقعی موجود در یک سنسور کوانتیزه شده را پوشش می دهد.

خلاصه

با توجه به یک (input, input_min, input_max) کوانتیزه شده توصیف شده توسط (input, input_min, input_max) ، خروجی محدوده ای را شامل می شود که مقادیر واقعی موجود در آن (input, input_min, input_max) پوشش می دهد. این عملیات معمولا مورد استفاده برای تولید requested_output_min و requested_output_max برای Requantize .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • input_min: مقدار float که حداقل مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان می دهد.
  • input_max: مقدار float که حداکثر مقدار ورودی کوانتیزه شده را نشان می دهد.

بازده:

  • Output output_min: حداقل خروجی محاسبه شده.
  • Output output_max: حداکثر خروجی محاسبه شده.

سازندگان و ویرانگران

RequantizationRange (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max)

صفات عمومی

operation
output_max
output_min

صفات عمومی

عمل

Operation operation

output_max

::tensorflow::Output output_max

خروجی_ دقیقه

::tensorflow::Output output_min

کارکردهای عمومی

RequantizRange

 RequantizationRange(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input input_min,
  ::tensorflow::Input input_max
)