جریان تنسور:: عملیات:: Requantization Range

#include <math_ops.h>

محدوده ای را محاسبه می کند که مقادیر واقعی موجود در یک تانسور کوانتیزه را پوشش می دهد.

خلاصه

با توجه به یک تانسور کوانتیزه توصیف شده توسط (input, input_min, input_max) ، محدوده‌ای را خروجی می‌دهد که مقادیر واقعی موجود در آن تانسور را پوشش می‌دهد. این عملیات معمولاً برای تولید requested_output_min و requested_output_max برای Requantize استفاده می شود.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • input_min: مقدار شناوری که حداقل مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
  • input_max: مقدار شناوری که حداکثر مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.

برمی‌گرداند:

  • Output output_min: خروجی حداقل محاسبه شده.
  • Output output_max: حداکثر خروجی محاسبه شده.

سازندگان و تخریب کنندگان

RequantizationRange (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max)

صفات عمومی

operation
output_max
output_min

صفات عمومی

عمل

Operation operation

output_max

::tensorflow::Output output_max

خروجی_دقیقه

::tensorflow::Output output_min

توابع عمومی

Requantization Range

 RequantizationRange(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input input_min,
  ::tensorflow::Input input_max
)