جریان تنسور:: عملیات:: ResizeArea

#include <image_ops.h>

با استفاده از درون یابی ناحیه، اندازه images به size تغییر دهید.

خلاصه

تصاویر ورودی می توانند انواع مختلفی داشته باشند اما تصاویر خروجی همیشه شناور هستند.

محدوده مقادیر پیکسل برای تصویر خروجی ممکن است به دلیل دقت عددی محدود کمی با محدوده تصویر ورودی متفاوت باشد. برای تضمین یک محدوده خروجی، به عنوان مثال [0.0, 1.0] ، tf.clip_by_value را به خروجی اعمال کنید.

هر پیکسل خروجی ابتدا با تبدیل ردپای پیکسل به تانسور ورودی و سپس میانگین گیری پیکسل هایی که ردپای را قطع می کنند محاسبه می شود. سهم یک پیکسل ورودی به میانگین با کسری از مساحت آن که ردپای را قطع می کند وزن می شود. این همان INTER_AREA OpenCV است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • تصاویر: 4 بعدی با شکل [batch, height, width, channels] .
 • اندازه: = یک تانسور 1 بعدی int32 از 2 عنصر: new_height, new_width . اندازه جدید برای تصاویر

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • align_corners: اگر درست باشد، مرکز 4 پیکسل گوشه تانسورهای ورودی و خروجی با حفظ مقادیر در پیکسل های گوشه تراز می شوند. پیش فرض به نادرست.

برمی‌گرداند:

 • Output : 4-D با شکل [batch, new_height, new_width, channels] .

سازندگان و تخریب کنندگان

ResizeArea (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeArea (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeArea::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
resized_images

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ResizeArea:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResizeArea .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تغییر اندازه_تصاویر

::tensorflow::Output resized_images

توابع عمومی

ResizeArea

 ResizeArea(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

ResizeArea

 ResizeArea(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeArea::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)