از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: تغییر اندازه منطقه

#include <image_ops.h>

اندازه images را با استفاده از درون یابی منطقه به size تغییر دهید.

خلاصه

تصاویر ورودی می توانند انواع مختلفی داشته باشند اما تصاویر خروجی همیشه شناور هستند.

دامنه مقادیر پیکسل برای تصویر خروجی به دلیل دقت عددی محدود ممکن است کمی از دامنه برای تصویر ورودی متفاوت باشد. برای تضمین دامنه خروجی ، به عنوان مثال [0.0, 1.0] ، tf.clip_by_value را روی خروجی اعمال کنید.

هر پیکسل خروجی با تبدیل رد پای پیکسل به تنسور ورودی و سپس میانگین پیکسل هایی که ردپای را قطع می کنند محاسبه می شود. سهم پیکسل ورودی به طور متوسط ​​با کسری از مساحت آن که رد پا را قطع می کند ، وزن می شود. این همان INTER_AREA OpenCV است.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • تصاویر: 4-D با شکل [batch, height, width, channels] .
 • اندازه: = A 1-D int32 تانسور از 2 عنصر است: new_height, new_width . اندازه جدید برای تصاویر.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • align_corners: اگر درست باشد ، مراکز 4 پیکسل گوشه ای سنسورهای ورودی و خروجی تراز می شوند و مقادیر پیکسل های گوشه را حفظ می کنند. پیش فرض ها به نادرست است.

بازده:

 • Output : 4-D با شکل [batch, new_height, new_width, channels] .

سازندگان و ویرانگران

ResizeArea (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeArea (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeArea::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
resized_images

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ResizeArea :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResizeArea .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تصاویر_تغییر داده شده

::tensorflow::Output resized_images

کارکردهای عمومی

تغییر اندازه منطقه

 ResizeArea(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

تغییر اندازه منطقه

 ResizeArea(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeArea::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)