جریان تنسور:: عملیات:: ResizeBilinear

#include <image_ops.h>

اندازه images با استفاده از درون یابی دوخطی تغییر size دهید.

خلاصه

تصاویر ورودی می توانند انواع مختلفی داشته باشند اما تصاویر خروجی همیشه شناور هستند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • تصاویر: 4 بعدی با شکل [batch, height, width, channels] .
 • اندازه: = یک تانسور 1 بعدی int32 از 2 عنصر: new_height, new_width . اندازه جدید برای تصاویر

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • align_corners: اگر درست باشد، مرکز 4 پیکسل گوشه تانسورهای ورودی و خروجی با حفظ مقادیر در پیکسل های گوشه تراز می شوند. پیش فرض به نادرست.

برمی گرداند:

 • Output : 4-D با شکل [batch, new_height, new_width, channels] .

سازندگان و ویرانگرها

ResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeBilinear::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
resized_images

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ResizeBilinear:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResizeBilinear .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

resized_images

::tensorflow::Output resized_images

توابع عمومی

ResizeBilinear

 ResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

ResizeBilinear

 ResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeBilinear::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)