از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: تغییر اندازه

#include <image_ops.h>

اندازه images را با استفاده از درون یابی دو خطی به size تغییر دهید.

خلاصه

تصاویر ورودی می توانند انواع مختلفی داشته باشند اما تصاویر خروجی همیشه شناور هستند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • تصاویر: 4-D با شکل [batch, height, width, channels] .
 • اندازه: = A 1-D int32 تانسور از 2 عنصر است: new_height, new_width . اندازه جدید برای تصاویر.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • align_corners: اگر درست باشد ، مراکز 4 پیکسل گوشه ای سنسورهای ورودی و خروجی تراز می شوند و مقادیر پیکسل های گوشه را حفظ می کنند. پیش فرض ها به نادرست است.

بازده:

 • Output : 4-D با شکل [batch, new_height, new_width, channels] .

سازندگان و ویرانگران

ResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeBilinear::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
resized_images

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ResizeBilinear :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResizeBilinear .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تصاویر_تغییر داده شده

::tensorflow::Output resized_images

کارکردهای عمومی

تغییر اندازه

 ResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

تغییر اندازه

 ResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeBilinear::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)