از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: تغییر اندازه نزدیکترین همسایه

#include <image_ops.h>

اندازه images را با استفاده از درون یابی نزدیکترین همسایه تغییر size .

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • تصاویر: 4-D با شکل [batch, height, width, channels] .
 • اندازه: = A 1-D int32 تانسور از 2 عنصر است: new_height, new_width . اندازه جدید برای تصاویر.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • align_corners: اگر درست باشد ، مراکز 4 پیکسل گوشه ای سنسورهای ورودی و خروجی تراز می شوند و مقادیر پیکسل های گوشه را حفظ می کنند. پیش فرض ها به نادرست است.

بازده:

 • Output : 4-D با شکل [batch, new_height, new_width, channels] .

سازندگان و ویرانگران

ResizeNearestNeighbor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeNearestNeighbor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeNearestNeighbor::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
resized_images

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ResizeNearestNeighbor :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResizeNearestNeighbor .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تصاویر_بزرگ شده

::tensorflow::Output resized_images

کارکردهای عمومی

تغییر اندازه نزدیکترین همسایه

 ResizeNearestNeighbor(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

تغییر اندازه نزدیکترین همسایه

 ResizeNearestNeighbor(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeNearestNeighbor::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)