جریان تنسور:: عملیات:: ResourceCountUpTo

#include <state_ops.h>

متغیری که توسط "منبع" به آن اشاره شده است را افزایش می دهد تا زمانی که به "حد" برسد.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • منبع: باید از یک گره Variable اسکالر باشد.
  • limit: اگر افزایش ref آن را به بالاتر از حد برساند، در عوض یک خطای "OutOfRange" ایجاد می کند.

برمی گرداند:

  • Output : یک کپی از ورودی قبل از افزایش. اگر هیچ چیز دیگری ورودی را تغییر ندهد، مقادیر تولید شده همگی متمایز خواهند بود.

سازندگان و ویرانگرها

ResourceCountUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input resource, int64 limit, DataType T)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

ResourceCountUpTo

 ResourceCountUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input resource,
  int64 limit,
  DataType T
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const