tensorflow :: ops :: ResourceCountUpTo

#include <state_ops.h>

متغیرهای افزایشی که توسط "منبع" به آن اشاره می شود تا زمانی که به "حد" برسد.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • منبع: باید از یک گره Variable اسکالر باشد.
  • limit: اگر ref با افزایشی آن را از حد مجاز بالاتر می برد ، در عوض خطای 'OutOfRange' ایجاد می کند.

بازده:

  • Output : یک کپی از ورودی قبل از افزایش. اگر هیچ چیز دیگری ورودی را اصلاح نکند ، مقادیر تولید شده همه متمایز خواهند بود.

سازندگان و ویرانگران

ResourceCountUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input resource, int64 limit, DataType T)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

ResourceCountUpTo

 ResourceCountUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input resource,
  int64 limit,
  DataType T
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const