جریان تنسور:: عملیات:: ResourceScatterNdAdd

#include <state_ops.h>

اضافه کردن پراکنده را به مقادیر یا برش های فردی در یک متغیر اعمال می کند.

خلاصه

ref یک Tensor با رتبه P و indices Tensor رتبه Q است.

indices باید تانسور عدد صحیح باشند و شامل اندیس هایی در ref باشند. باید شکل [d_0, ..., d_{Q-2}, K] باشد که در آن 0 < K <= P .

درونی‌ترین بعد indices (با طول K ) مربوط به شاخص‌هایی به عناصر (اگر K = P ) یا برش‌هایی (اگر K < P ) در امتداد بعد K ام ref است.

updates Tensor رتبه Q-1+PK با شکل:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهیم 4 عنصر پراکنده را به یک تانسور رتبه-1 به 8 عنصر اضافه کنیم. در پایتون، این اضافه به صورت زیر است:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], use_resource=True)
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
add = tf.scatter_nd_add(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(add)

به روز رسانی به ref به این شکل خواهد بود:

[1, 13, 3, 14, 14, 6, 7, 20]

برای جزئیات بیشتر درباره نحوه به‌روزرسانی برش‌ها tf.scatter_nd را ببینید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ref: دسته منبع. باید از یک VarHandleOp باشد.
 • شاخص ها: A Tensor . باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تانسوری از شاخص ها به رفر.
 • به روز رسانی: یک تانسور . باید همان نوع ref را داشته باشد. تانسوری از مقادیر برای افزودن به مرجع.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: یک bool اختیاری. پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

ResourceScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ResourceScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ResourceScatterNdAdd::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ResourceScatterNdAdd:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceScatterNdAdd .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ResourceScatterNdAdd

 ResourceScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ResourceScatterNdAdd

 ResourceScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ResourceScatterNdAdd::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)