از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdAdd

#include <state_ops.h>

علاوه بر پراکندگی مقادیر یا برشهای منفرد ، در یک متغیر اعمال می شود .

خلاصه

ref یک Tensor با درجه P و indices ها یک Tensor درجه Q .

indices باید دارای عدسور عدد صحیح باشند ، حاوی شاخص هایی در ref باید شکل [d_0, ..., d_{Q-2}, K] که در آن 0 < K <= P

درونی ترین بعد از indices (با طول K ) مربوط به شاخص های موجود در عناصر (اگر K = P ) یا برش ها (اگر K < P ) در امتداد بعد K ref .

updates ها Tensor از درجه Q-1+PK با شکل است:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

به عنوان مثال ، بگویید می خواهیم 4 عنصر پراکنده را به یک عنصر رتبه 1 به 8 عنصر اضافه کنیم. در پایتون ، این اضافات به این شکل است:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], use_resource=True)
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
add = tf.scatter_nd_add(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(add)

به روزرسانی حاصل برای ref مانند این است:

[1, 13, 3, 14, 14, 6, 7, 20]

برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه به روزرسانی برش ها ، به tf.scatter_nd مراجعه کنید.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ref: دسته منابع. باید از یک VarHandleOp باشد.
 • شاخص ها: یک تانسور . باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تنش کننده شاخص ها به ref.
 • به روزرسانی ها: یک تنسور . باید همان نوع ref باشد. تنسور مقادیر برای افزودن به ref.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: یک بول اختیاری. به طور پیش فرض درست است. اگر درست باشد ، انتساب با قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ResourceScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ResourceScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ResourceScatterNdAdd::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdAdd :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceScatterNdAdd .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ResourceScatterNdAdd

 ResourceScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ResourceScatterNdAdd

 ResourceScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ResourceScatterNdAdd::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)