جریان تنسور:: عملیات:: RestoreV2

#include <io_ops.h>

تانسورها را از یک ایست بازرسی V2 بازیابی می کند.

خلاصه

برای سازگاری با فرمت V1، این Op در حال حاضر امکان بازیابی از یک چک پوینت V1 را نیز فراهم می کند:

 • این عملیات ابتدا سعی می کند فایل فهرست V2 را که با "پیشوند" به آن اشاره شده است، پیدا کند، و اگر یافت شد، آن را به عنوان یک چک پوینت V2 بخوانید.
 • در غیر این صورت مسیر خواندن V1 فراخوانی می شود. تکیه بر این رفتار توصیه نمی شود، زیرا امکان بازگشت به خواندن V1 ممکن است منسوخ شده و در نهایت حذف شود.

به طور پیش فرض، تانسورهای نامگذاری شده را به طور کامل بازیابی می کند. اگر تماس‌گیرنده بخواهد برش‌های خاصی از تانسورهای ذخیره‌شده را بازیابی کند، «شکل_و_برش‌ها» باید رشته‌های خالی و متناسب با آن شکل خوبی داشته باشند.

تماس گیرندگان باید مطمئن شوند که تمام تانسورهای نام برده واقعاً در ایست بازرسی ذخیره شده اند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • پیشوند: باید یک عنصر واحد داشته باشد. پیشوند یک ایست بازرسی V2.
 • tensor_names: شکل {N}. نام تانسورهایی که باید بازسازی شوند.
 • shape_and_slices: shape {N}. مشخصات برش تانسورهایی که باید بازیابی شوند. رشته های خالی نشان می دهد که آنها تانسورهای تقسیم نشده هستند.
 • dtypes: شکل {N}. فهرست نوع d مورد انتظار برای تانسورها. باید با موارد ذخیره شده در ایست بازرسی مطابقت داشته باشد.

برمی گرداند:

 • OutputList : شکل {N}. تانسورهای بازسازی شده، که اشکال آنها مستقیماً از ایستگاه بازرسی خوانده می شود.

سازندگان و ویرانگرها

RestoreV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input prefix, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::Input shape_and_slices, const DataTypeSlice & dtypes)

صفات عمومی

operation
tensors

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تانسورها

::tensorflow::OutputList tensors

توابع عمومی

RestoreV2

 RestoreV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input prefix,
 ::tensorflow::Input tensor_names,
 ::tensorflow::Input shape_and_slices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const