جریان تنسور:: عملیات:: SaveV2

#include <io_ops.h>

تانسورها را در فرمت ایست بازرسی V2 ذخیره می کند.

خلاصه

به طور پیش فرض، تانسورهای نامگذاری شده را به طور کامل ذخیره می کند. اگر تماس‌گیرنده می‌خواهد برش‌های خاصی از تانسورهای کامل را ذخیره کند، «شکل_و_برش‌ها» باید رشته‌های خالی و متناسب با آن شکل خوبی داشته باشند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • پیشوند: باید یک عنصر واحد داشته باشد. پیشوند ایست بازرسی V2 که تانسورها را روی آن می نویسیم.
  • tensor_names: شکل {N}. نام تانسورهایی که باید ذخیره شوند.
  • shape_and_slices: shape {N}. مشخصات برش تانسورهایی که باید ذخیره شوند. رشته های خالی نشان می دهد که آنها تانسورهای تقسیم نشده هستند.
  • تانسورها: N تانسور برای ذخیره.

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

SaveV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input prefix, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::Input shape_and_slices, :: tensorflow::InputList tensors)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

SaveV2

 SaveV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input prefix,
  ::tensorflow::Input tensor_names,
  ::tensorflow::Input shape_and_slices,
  ::tensorflow::InputList tensors
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const