جریان تنسور:: عملیات:: ScaleAndTranslate

#include <image_ops.h>

TODO: سند را اضافه کنید.

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • Output : تانسور resized_images.

سازندگان و ویرانگرها

ScaleAndTranslate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input scale, :: tensorflow::Input translation)
ScaleAndTranslate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input scale, :: tensorflow::Input translation, const ScaleAndTranslate::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
resized_images

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Antialias (bool x)
KernelType (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ScaleAndTranslate:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ScaleAndTranslate .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تغییر اندازه_تصاویر

::tensorflow::Output resized_images

توابع عمومی

ScaleAndTranslate

 ScaleAndTranslate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input translation
)

ScaleAndTranslate

 ScaleAndTranslate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input translation,
 const ScaleAndTranslate::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

Antialias

Attrs Antialias(
 bool x
)

KernelType

Attrs KernelType(
 StringPiece x
)