جریان تنسور:: عملیات:: SerializeManySparse

#include <sparse_ops.h>

یک N -minibatch SparseTensor در یک شی Tensor [N, 3] سریال کنید.

خلاصه

SparseTensor باید دارای رتبه R بزرگتر از 1 باشد و بعد اول به عنوان بعد minibatch در نظر گرفته می شود. عناصر SparseTensor باید به ترتیب افزایشی این بعد اول مرتب شوند. اشیاء سریال SparseTensor که به هر ردیف از serialized_sparse می روند دارای رتبه R-1 خواهند بود.

اندازه کوچک N از sparse_shape[0] استخراج شده است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شاخص_های پراکنده: 2-D. indices مینی بچ SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values minibatch SparseTensor .
 • sparse_shape: 1-D. shape مینی بچ SparseTensor .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • out_type: dtype که برای سریال سازی استفاده می شود. انواع پشتیبانی شده عبارتند از string (پیش فرض) و variant .

برمی گرداند:

 • Output : تانسور serialized_sparse.

سازندگان و تخریب کنندگان

SerializeManySparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
SerializeManySparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const SerializeManySparse::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
serialized_sparse

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

OutType (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: SerializeManySparse:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SerializeManySparse .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

serialized_sparse

::tensorflow::Output serialized_sparse

توابع عمومی

SerializeManySparse

 SerializeManySparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

SerializeManySparse

 SerializeManySparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const SerializeManySparse::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)