از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SerializeManySparse

#include <sparse_ops.h>

مرتب کردن یک N -minibatch SparseTensor به یک [N, 3] Tensor شی.

خلاصه

SparseTensor باید دارای درجه R بزرگتر از 1 باشد و اولین بعد به عنوان بعد مینی بچ در نظر گرفته می شود. عناصر SparseTensor باید به ترتیب افزایش این بعد اول مرتب شوند. اشیا SparseTensor سریالی که در هر ردیف serialized_sparse می گیرند دارای درجه R-1 خواهند بود

اندازه مینی بچ N از sparse_shape[0] استخراج می شود.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • sparse_indices: 2-D. indices های مینی SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values مینی SparseTensor .
 • sparse_shape: 1-D. shape مینی SparseTensor .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • out_type: dtype استفاده برای سریال سازی. انواع پشتیبانی شده string (پیش فرض) و variant .

بازده:

 • Output : تانسور نادرست سریال

سازندگان و ویرانگران

SerializeManySparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
SerializeManySparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const SerializeManySparse::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
serialized_sparse

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

OutType (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: SerializeManySparse :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SerializeManySparse .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

سریال_پراکنده

::tensorflow::Output serialized_sparse

کارکردهای عمومی

SerializeManySparse

 SerializeManySparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

SerializeManySparse

 SerializeManySparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const SerializeManySparse::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)