جریان تنسور:: عملیات:: SerializeSparse

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor به یک شی Tensor [3] سریال کنید.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شاخص_های پراکنده: 2-D. indices SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values SparseTensor .
 • sparse_shape: 1-D. shape SparseTensor .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • out_type: dtype که برای سریال سازی استفاده می شود. انواع پشتیبانی شده عبارتند از string (پیش فرض) و variant .

برمی گرداند:

 • Output : تانسور serialized_sparse.

سازندگان و ویرانگرها

SerializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
SerializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const SerializeSparse::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
serialized_sparse

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

OutType (DataType x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: SerializeSparse:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SerializeSparse .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

serialized_sparse

::tensorflow::Output serialized_sparse

توابع عمومی

SerializeSparse

 SerializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

SerializeSparse

 SerializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const SerializeSparse::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)