از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SerializeSparse

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor را در یک جسم Tensor [3] سریال SparseTensor [3] .

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • sparse_indices: 2-D. indices های SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values SparseTensor .
 • sparse_shape: 1-D. shape SparseTensor .

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • out_type: dtype استفاده برای سریال سازی. انواع پشتیبانی شده string (پیش فرض) و variant .

بازده:

 • Output : تانسور نادرست سریال

سازندگان و ویرانگران

SerializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
SerializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const SerializeSparse::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
serialized_sparse

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

OutType (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: SerializeSparse :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SerializeSparse .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

سریال_پراکنده

::tensorflow::Output serialized_sparse

کارکردهای عمومی

SerializeSparse

 SerializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

SerializeSparse

 SerializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const SerializeSparse::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)