از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseApplyAdadelta

#include <training_ops.h>

var: باید از یک متغیر () باشد.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • تجمع: باید از یک متغیر باشد ().
 • cum_update:: باید از یک متغیر باشد ().
 • lr: میزان یادگیری. باید اسکالر باشد.
 • rho: عامل پوسیدگی. باید اسکالر باشد.
 • epsilon: عامل ثابت. باید اسکالر باشد.
 • grad: شیب.
 • شاخص ها: برداري از شاخص ها در بعد اول var و تجمع.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر درست باشد ، به روزرسانی تنتورهای جمع کننده و جمع شده توسط قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

 • Output : همان "var" است.

سازندگان و ویرانگران

SparseApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
SparseApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const SparseApplyAdadelta::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: SparseApplyAdadelta :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SparseApplyAdadelta .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

کارکردهای عمومی

SparseApplyAdadelta

 SparseApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

SparseApplyAdadelta

 SparseApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const SparseApplyAdadelta::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)