جریان تنسور:: عملیات:: SparseApplyFtrl

#include <training_ops.h>

ورودی های مربوطه را در '*var' طبق طرح Ftrl-proximal به روز کنید.

خلاصه

یعنی برای ردیف هایی که برای آنها درجه داریم، var، accum و خطی را به صورت زیر به روز می کنیم: $$accum_new = accum + grad * grad$$ $$linear += grad + (accum_{new}^{-lr_{power}} - accum^{-lr_{power}} / lr * var$$ $$quadratic = 1.0 / (accum_{new}^{lr_{power}} * lr) + 2 * l2$$ $$var = (sign(linear) * l1 - linear) / quadratic\ if\ |linear| > l1\ else\ 0.0$$ $$accum = accum_{new}$$

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • accum: باید از یک متغیر () باشد.
 • خطی: باید از یک متغیر () باشد.
 • grad: گرادیان.
 • شاخص ها: بردار شاخص ها در بعد اول var و accum.
 • lr: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • l1: تنظیم L1. باید اسکالر باشد.
 • l2: تنظیم L2. باید اسکالر باشد.
 • lr_power: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسور var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power)
SparseApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power, const SparseApplyFtrl::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: SparseApplyFtrl:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SparseApplyFtrl .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

SparseApplyFtrl

 SparseApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

SparseApplyFtrl

 SparseApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const SparseApplyFtrl::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)