جریان تنسور:: عملیات:: SparseApplyMomentum

#include <training_ops.h>

طبق طرح حرکت، ورودی‌های مربوطه را در «*var» و «*accum» به‌روزرسانی کنید.

خلاصه

تنظیم use_nesterov = درست است اگر می خواهید از حرکت Nesterov استفاده کنید.

یعنی برای ردیف هایی که grad داریم، var و accum را به صورت زیر به روز می کنیم:

$$accum = accum * momentum + grad$$ $$var -= lr * accum$$

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • accum: باید از یک متغیر () باشد.
 • lr: میزان یادگیری. باید اسکالر باشد.
 • grad: گرادیان.
 • شاخص ها: بردار شاخص ها در بعد اول var و accum.
 • تکانه: تکانه. باید اسکالر باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسور var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.
 • use_nesterov: اگر True باشد، تانسور ارسال شده به درجه محاسبه، var - lr * تکانه * accum خواهد بود، بنابراین در پایان، var که دریافت می‌کنید در واقع var - lr * تکانه * accum است.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

SparseApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum)
SparseApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum, const SparseApplyMomentum::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: SparseApplyMomentum:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SparseApplyMomentum .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

SparseApplyMomentum

 SparseApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum
)

SparseApplyMomentum

 SparseApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const SparseApplyMomentum::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)

UseNesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)