جریان تنسور:: عملیات:: SparseApplyProximalGradientDescent

#include <training_ops.h>

به‌روزرسانی پراکنده '*var' به عنوان الگوریتم FOBOS با نرخ یادگیری ثابت.

خلاصه

یعنی برای ردیف هایی که grad داریم، var را به صورت زیر به روز می کنیم: $$prox_v = var - alpha * grad$$ $$var = sign(prox_v)/(1+alpha*l2) * max{|prox_v|-alpha*l1,0}$$

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • آلفا: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • l1: تنظیم L1. باید اسکالر باشد.
 • l2: تنظیم L2. باید اسکالر باشد.
 • grad: گرادیان.
 • شاخص ها: بردار شاخص ها در بعد اول var و accum.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، تفریق با یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
SparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const SparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: SparseApplyProximalGradientDescent:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SparseApplyProximalGradientDescent .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بیرون

::tensorflow::Output out

توابع عمومی

SparseApplyProximalGradientDescent

 SparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

SparseApplyProximalGradientDescent

 SparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const SparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)