جریان تنسور:: عملیات:: SparseFillEmptyRowsGrad

#include <sparse_ops.h>

گرادیان SparseFillEmptyRows .

خلاصه

بردارها را reverse_index_map، شکل [N] ، و grad_values، به شکل [N_full] ، که در آن N_full >= N می گیرد و داده ها را در d_values ​​یا d_default_value کپی می کند. در اینجا d_values ​​به شکل [N] و d_default_value یک اسکالر است.

d_values[j] = grad_values[reverse_index_map[j]] d_default_value = sum_{k : 0 .. N_full - 1} (grad_values[k] * 1{k in reverse_index_map})

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • reverse_index_map: 1-D. نقشه نمایه معکوس از SparseFillEmptyRows .
  • grad_values: 1-D. شیب ها از پشتی.

برمی گرداند:

  • Output d_values: 1-D. پشتیبان به ارزش ها.
  • Output d_default_value: 0-D. پشتیبان به default_value.

سازندگان و ویرانگرها

SparseFillEmptyRowsGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reverse_index_map, :: tensorflow::Input grad_values)

صفات عمومی

d_default_value
d_values
operation

صفات عمومی

d_default_value

::tensorflow::Output d_default_value

d_values

::tensorflow::Output d_values

عمل

Operation operation

توابع عمومی

SparseFillEmptyRowsGrad

 SparseFillEmptyRowsGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reverse_index_map,
  ::tensorflow::Input grad_values
)