از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRowsGrad

#include <sparse_ops.h>

شیب SparseFillEmptyRows .

خلاصه

بردارها از نقشه_معکوس_عکس ، شکل [N] و مقادیر_ grad ، به شکل [N_full] ، جایی که N_full >= N و داده ها را به صورت d_values یا d_default_value . در اینجا d_values به شکل [N] و d_default_value یک مقیاس است.

d_values ​​[j] = grad_values ​​[reverse_index_map [j]] d_default_value = sum_ {k: 0 .. N_full - 1} (grad_values ​​[k] * 1 {k not in reverse_index_m}})

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • reverse_index_map: 1-D. نقشه شاخص معکوس از SparseFillEmptyRows .
  • مقادیر_ درجه: 1-D. شیب ها از محصول باکتری.

بازده:

  • Output d_values: 1-D. محصول به ارزشها.
  • Output d_default_value: 0-D. محصول پشتیبان به مقدار default_value.

سازندگان و ویرانگران

SparseFillEmptyRowsGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reverse_index_map, :: tensorflow::Input grad_values)

صفات عمومی

d_default_value
d_values
operation

صفات عمومی

d_default_value

::tensorflow::Output d_default_value

d_values

::tensorflow::Output d_values

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

SparseFillEmptyRowsGrad

 SparseFillEmptyRowsGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reverse_index_map,
  ::tensorflow::Input grad_values
)