جریان تنسور:: عملیات:: SparseReduceMaxSparse

#include <sparse_ops.h>

حداکثر عناصر را در ابعاد SparseTensor محاسبه می کند.

خلاصه

این عملیات یک SparseTensor می گیرد و همتای پراکنده tf.reduce_max() است. برخلاف SparseReduceMax ، این Op یک SparseTensor برمی گرداند.

sp_input در امتداد ابعاد داده شده در reduction_axes کاهش می دهد. مگر اینکه keep_dims درست باشد، رتبه تانسور برای هر ورودی در reduction_axes 1 کاهش می یابد. اگر keep_dims درست باشد، ابعاد کاهش یافته با طول 1 حفظ می شود.

اگر reduction_axes هیچ ورودی نداشته باشد، همه ابعاد کاهش می یابد و یک تانسور با یک عنصر منفرد برگردانده می شود. علاوه بر این، محورها می توانند منفی باشند که طبق قوانین نمایه سازی در پایتون تفسیر می شوند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • input_indeces: 2-D. ماتریس N x R با شاخص‌های مقادیر غیر خالی در SparseTensor، احتمالاً به ترتیب متعارف نیست.
 • مقادیر_ ورودی: 1-D. N مقدار غیر خالی مربوط به input_indices .
 • input_shape: 1-D. شکل ورودی SparseTensor.
 • محورهای کاهش: 1-D. طول- بردار K حاوی محورهای کاهش.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • keep_dims: اگر درست است، ابعاد کاهش یافته را با طول 1 حفظ کنید.

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseReduceMaxSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceMaxSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceMaxSparse::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_shape
output_values

توابع استاتیک عمومی

KeepDims (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: SparseReduceMaxSparse:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SparseReduceMaxSparse .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی_شاخص ها

::tensorflow::Output output_indices

خروجی_شکل

::tensorflow::Output output_shape

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

توابع عمومی

SparseReduceMaxSparse

 SparseReduceMaxSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

SparseReduceMaxSparse

 SparseReduceMaxSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceMaxSparse::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)