از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse

#include <sparse_ops.h>

جمع عناصر در ابعاد SparseTensor را محاسبه می کند.

خلاصه

این Op یک SparseTensor می گیرد و نمونه کم tf.reduce_sum() . در مقابل SparseReduceSum ، این Op یک SparseTensor برمی گرداند.

sp_input در طول ابعاد ارائه شده در sp_input reduction_axes . تا زمانی که keep_dims درست نباشد ، رتبه تانسور برای هر ورودی در keep_dims 1 reduction_axes . اگر keep_dims درست باشد ، ابعاد کاهش یافته با طول 1 حفظ می شوند.

اگر reduction_axes ورودی نداشته باشد ، تمام ابعاد کاهش می یابد و یک تنسور با یک عنصر بازگردانده می شود. علاوه بر این ، محورها می توانند منفی باشند ، که طبق قوانین نمایه سازی در پایتون تفسیر می شوند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • input_indices: 2-D. ماتریس N x R با شاخص های مقادیر غیر خالی در SparseTensor ، احتمالاً در ترتیب متعارف نیست.
 • مقادیر_ ورودی: 1-D. N مقادیر غیر خالی مربوط به input_indices .
 • شکل_ ورودی: 1-D. شکل SparseTensor ورودی.
 • کاهش_محورها: 1-D. بردار طول- K حاوی محورهای کاهش.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • keep_dims: اگر درست است ، ابعاد کاهش یافته را با طول 1 حفظ کنید.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

SparseReduceSumSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceSumSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceSumSparse::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output_indices
output_shape
output_values

توابع استاتیک عمومی

KeepDims (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SparseReduceSumSparse .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

شاخص های خروجی

::tensorflow::Output output_indices

شکل_ خروجی

::tensorflow::Output output_shape

مقادیر_خروجی

::tensorflow::Output output_values

کارکردهای عمومی

SparseReduceSumSparse

 SparseReduceSumSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

SparseReduceSumSparse

 SparseReduceSumSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceSumSparse::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)