tensorflow :: ops :: SparseSegmentSqrtNWithNumSegment ها

#include <math_ops.h>

جمع را در امتداد بخشهای کم تنسر تقسیم بر مربع N محاسبه می کند.

خلاصه

N اندازه قطعه در حال کاهش است.

مانند SparseSegmentSqrtN ، اما اجازه می دهد شناسه های گمشده در segment_ids . اگر یک شناسه اشتباه باشد ، سنسور output در آن موقعیت صفر می شود.

برای توضیح بخشها ، قسمت تقسیم بندی را بخوانید.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • شاخص ها: یک سنسور 1-D. دارای رتبه ای برابر با segment_ids .
  • segment_ids: یک تانسور 1-D. مقادیر باید مرتب شده و قابل تکرار باشند.
  • num_segment ها: باید با تعداد شناسه های متمایز بخش برابر باشد.

بازده:

  • Output : دارای شکل مشابه داده است ، به جز بعد 0 که دارای اندازه k ، تعداد بخش ها.

سازندگان و ویرانگران

SparseSegmentSqrtNWithNumSegments (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

SparseSegmentSqrtNWithNumSegment ها

 SparseSegmentSqrtNWithNumSegments(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input num_segments
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const