جریان تنسور:: عملیات:: SparseSegmentSumWithNumSegments

#include <math_ops.h>

مجموع قطعات پراکنده تانسور را محاسبه می کند.

خلاصه

مانند SparseSegmentSum ، اما اجازه می دهد شناسه های گم شده در segment_ids . اگر یک شناسه وجود نداشته باشد، تانسور output در آن موقعیت صفر خواهد شد.

برای توضیح بخش ها ، بخش تقسیم بندی را بخوانید.

مثلا:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [-1,-2,-3,-4], [5,6,7,8]])

tf.sparse_segment_sum_with_num_segments(
  c, tf.constant([0, 1]), tf.constant([0, 0]), num_segments=3)
# => [[0 0 0 0]
#   [0 0 0 0]
#   [0 0 0 0]]

tf.sparse_segment_sum_with_num_segments(c,
                    tf.constant([0, 1]),
                    tf.constant([0, 2],
                    num_segments=4))
# => [[ 1 2 3 4]
#   [ 0 0 0 0]
#   [-1 -2 -3 -4]
#   [ 0 0 0 0]]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شاخص ها: یک تانسور 1 بعدی. دارای رتبه مشابه segment_ids است.
 • segment_ids: یک تانسور 1 بعدی. مقادیر باید مرتب شوند و قابل تکرار باشند.
 • num_segments: باید برابر با تعداد شناسه‌های بخش مجزا باشد.

برمی گرداند:

 • Output : شکلی مشابه داده دارد، به جز بعد 0 که دارای اندازه num_segments است.

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseSegmentSumWithNumSegments (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SparseSegmentSumWithNumSegments

 SparseSegmentSumWithNumSegments(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const