جریان تنسور:: عملیات:: SparseSliceGrad

#include <sparse_ops.h>

عملگر گرادیان برای عملیات SparseSlice .

خلاصه

این عملیات گرادیان بالادست wrt مقادیر غیر خالی SparseTensor برش خورده را می گیرد و گرادیان ها را در مقادیر غیر خالی ورودی SparseTensor خروجی می دهد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • backprop_val_grad: 1-D. گرادیان با توجه به مقادیر غیر خالی SparseTensor برش خورده.
 • input_indeces: 2-D. indices ورودی SparseTensor .
 • input_start: 1-D. تانسور شروع برش را نشان می دهد.
 • شاخص_خروجی: 2-بعدی. indices برش SparseTensor .

برمی گرداند:

 • Output : 1-D. گرادیان با توجه به مقادیر غیر خالی ورودی SparseTensor .

سازندگان و تخریب کنندگان

SparseSliceGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input backprop_val_grad, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_start, :: tensorflow::Input output_indices)

صفات عمومی

operation
val_grad

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

val_grad

::tensorflow::Output val_grad

توابع عمومی

SparseSliceGrad

 SparseSliceGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input backprop_val_grad,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_start,
 ::tensorflow::Input output_indices
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const