از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SparseSliceGrad

#include <sparse_ops.h>

عملگر گرادیان SparseSlice op.

خلاصه

این op گرادیان بالادست SparseTensor مقادیر غیر خالی SparseTensor قطعه قطعه شده را SparseTensor و شیب های wrt مقادیر غیر خالی SparseTensor ورودی را SparseTensor .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • backprop_val_grad: 1-D. شیب با توجه به مقادیر غیر خالی SparseTensor قطعه قطعه شده.
 • input_indices: 2-D. indices های SparseTensor ورودی.
 • input_start: 1-D. tensor نشان دهنده شروع برش است.
 • شاخص های خروجی: 2-D. indices های تکه تکه شده SparseTensor .

بازده:

 • Output : 1-D شیب با توجه به مقادیر غیر خالی ورودی SparseTensor .

سازندگان و ویرانگران

SparseSliceGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input backprop_val_grad, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_start, :: tensorflow::Input output_indices)

صفات عمومی

operation
val_grad

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

val_grad

::tensorflow::Output val_grad

کارکردهای عمومی

SparseSliceGrad

 SparseSliceGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input backprop_val_grad,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_start,
 ::tensorflow::Input output_indices
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const