جریان تنسور:: عملیات:: SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits

#include <nn_ops.h>

هزینه آنتروپی متقاطع softmax و گرادیان ها را برای انتشار پس زمینه محاسبه می کند.

خلاصه

برخلاف SoftmaxCrossEntropyWithLogits ، این عملیات ماتریسی از احتمالات برچسب را نمی پذیرد، بلکه یک برچسب را در هر ردیف از ویژگی ها می پذیرد. این برچسب دارای احتمال 1.0 برای ردیف داده شده در نظر گرفته می شود.

ورودی ها logit ها هستند نه احتمالات.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ویژگی ها: batch_size x num_classes ماتریس
  • برچسب‌ها: بردار batch_size با مقادیر [0، num_classes). این برچسب ورودی مینی بچ داده شده است.

برمی گرداند:

  • از دست دادن Output : از دست دادن به عنوان مثال (بردار دسته_اندازه).
  • پشتیبان Output : گرادیان های پس انتشار (بچ_اندازه x ماتریس num_classes).

سازندگان و ویرانگرها

SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input labels)

صفات عمومی

backprop
loss
operation

صفات عمومی

پشتیبان

::tensorflow::Output backprop

ضرر - زیان

::tensorflow::Output loss

عمل

Operation operation

توابع عمومی

SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits

 SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features,
  ::tensorflow::Input labels
)