جریان تنسور:: عملیات:: پشته

#include <array_ops.h>

فهرستی از تانسورهای N رتبه- R در یک تانسور رتبه ای (R+1) بسته بندی می کند.

خلاصه

تانسورهای N را در values در یک تانسور با رتبه یک بالاتر از هر تانسور در values ، با بسته بندی آنها در امتداد axis ، بسته بندی می کند. با توجه به فهرستی از تانسورهای شکل (A, B, C) .

اگر axis == 0 باشد، تانسور output شکل (N, A, B, C) خواهد داشت. اگر axis == 1 باشد، تانسور output شکل (A, N, B, C) خواهد داشت. و غیره.

مثلا:

# 'x' is [1, 4]
# 'y' is [2, 5]
# 'z' is [3, 6]
pack([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]] # Pack along first dim.
pack([x, y, z], axis=1) => [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

این برعکس unpack است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مقادیر: باید از همان شکل و نوع باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • محور: ابعادی که در امتداد آن بسته بندی شود. مقادیر منفی دور هم جمع می شوند، بنابراین محدوده معتبر [-(R+1), R+1) است.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور بسته.

سازندگان و ویرانگرها

Stack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values)
Stack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, const Stack::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Axis (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: پشته:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Stack .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

پشته

 Stack(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values
)

پشته

 Stack(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values,
 const Stack::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

محور

Attrs Axis(
 int64 x
)