از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: پشته

#include <array_ops.h>

لیستی از سنسورهای N rank- R را در یک تنسور یک رتبه- (R+1) .

خلاصه

با بسته بندی آنها در امتداد axis سنسورهای N در values به یک تنسور با درجه یک بالاتر از values تنسور بسته بندی می کند. با توجه به لیستی از سنسورهای شکل (A, B, C) ؛

اگر axis == 0 باشد ، تانسور output شکل (N, A, B, C) خواهد داشت. اگر axis == 1 باشد ، تانسور output شکل (A, N, B, C) خواهد داشت. و غیره.

مثلا:

# 'x' is [1, 4]
# 'y' is [2, 5]
# 'z' is [3, 6]
pack([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]] # Pack along first dim.
pack([x, y, z], axis=1) => [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

این مخالف است unpack .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • مقادیر: باید از یک شکل و نوع باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • axis: ابعادی که در طول آن بسته بندی می شود. مقادیر منفی به اطراف می پیچند ، بنابراین دامنه معتبر [-(R+1), R+1) .

بازده:

 • Output : تانسور بسته بندی شده.

سازندگان و ویرانگران

Stack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values)
Stack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, const Stack::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Axis (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Stack :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Stack .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

پشته

 Stack(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values
)

پشته

 Stack(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values,
 const Stack::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

محور

Attrs Axis(
 int64 x
)