جریان تنسور:: عملیات:: StagePeek

#include <data_flow_ops.h>

Op به مقادیر موجود در شاخص مشخص شده نگاه می کند.

خلاصه

اگر

ظرف زیرین حاوی عناصر کافی نیست، این عملیات تا زمانی که این کار را انجام ندهد مسدود خواهد کرد. این عملیات برای عملکرد بهینه شده است.

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • OutputList : تانسور مقادیر.

سازندگان و تخریب کنندگان

StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes)
StagePeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input index, const DataTypeSlice & dtypes, const StagePeek::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
values

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: StagePeek:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StagePeek .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::OutputList values

توابع عمومی

StagePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

StagePeek

 StagePeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input index,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const StagePeek::Attrs & attrs
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)