جریان تنسور:: عملیات:: StringFormat

#include <string_ops.h>

قالب رشته ای را با استفاده از لیستی از تانسورها قالب بندی می کند.

خلاصه

قالب رشته ای را با استفاده از فهرستی از تانسورها، خلاصه های تانسور زیبا، قالب بندی می کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی ها: لیستی از تانسورها برای قالب بندی در رشته محل نگهدار.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • template_: رشته ای، قالبی که خلاصه های تانسور را در آن قالب بندی می کند.
 • placeholder: یک رشته، در هر مکان نگهدار در الگو، یک خلاصه تانسور بعدی درج خواهد شد.
 • خلاصه کردن: هنگام قالب‌بندی خلاصه‌های تانسور، اولین و آخرین ورودی‌های خلاصه هر بعد تانسور را چاپ کنید.

برمی گرداند:

 • Output : = اسکالر رشته حاصل.

سازندگان و ویرانگرها

StringFormat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)
StringFormat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs, const StringFormat::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Placeholder (StringPiece x)
Summarize (int64 x)
Template (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: StringFormat:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringFormat .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

StringFormat

 StringFormat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList inputs
)

StringFormat

 StringFormat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList inputs,
 const StringFormat::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

جای جای

Attrs Placeholder(
 StringPiece x
)

خلاصه کنید

Attrs Summarize(
 int64 x
)

قالب

Attrs Template(
 StringPiece x
)