از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: StringFormat

#include <string_ops.h>

قالب رشته ای را با استفاده از لیستی از تنسورها قالب می کند.

خلاصه

قالب رشته ای را با استفاده از لیستی از تنسورها ، خلاصه های تانسور بسیار زیبا چاپ می کند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • inputs: لیستی از سنسورها برای قالب بندی در رشته محل نگهدارنده است.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • template_: یک رشته ، الگویی برای قالب بندی خلاصه های تنسور در آن.
 • placeholder: یک رشته ، در هر محل نگهدارنده در الگو خلاصه تنسور بعدی درج می شود.
 • خلاصه: هنگام قالب بندی خلاصه های تنسور ، اولین و آخرین خلاصه ورودی های هر بعد از تنسور را چاپ کنید.

بازده:

 • Output : = مقیاس رشته ای حاصل شده.

سازندگان و ویرانگران

StringFormat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)
StringFormat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs, const StringFormat::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Placeholder (StringPiece x)
Summarize (int64 x)
Template (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: StringFormat :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringFormat .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

StringFormat

 StringFormat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList inputs
)

StringFormat

 StringFormat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList inputs,
 const StringFormat::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

محل نگهدارنده

Attrs Placeholder(
 StringPiece x
)

خلاصه کنید

Attrs Summarize(
 int64 x
)

قالب

Attrs Template(
 StringPiece x
)