جریان تنسور:: عملیات:: طول رشته

#include <string_ops.h>

طول رشته input

خلاصه

طول هر رشته داده شده در تانسور ورودی را محاسبه می کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: رشته ای که طول آن را محاسبه می کند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • واحد: واحدی که برای محاسبه طول رشته شمارش می شود. یکی از این موارد: "BYTE" (برای تعداد بایت های هر رشته) یا "UTF8_CHAR" (برای تعداد نقاط کد یونیکد رمزگذاری شده UTF-8 در هر رشته). اگر unit=UTF8_CHAR و رشته های input حاوی UTF-8 معتبر ساختاری نباشند، نتایج تعریف نشده است.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور عدد صحیح که شکل input را دارد. خروجی شامل طول رشته input از نظر عنصر است.

سازندگان و ویرانگرها

StringLength (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringLength (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringLength::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Unit (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: StringLength:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringLength .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

طول رشته

 StringLength(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

طول رشته

 StringLength(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringLength::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

واحد

Attrs Unit(
  StringPiece x
)