از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: StringLower

#include <string_ops.h>

TODO: افزودن سند

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

StringLower (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringLower (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringLower::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Encoding (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: StringLower :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringLower .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

StringLower

 StringLower(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

StringLower

 StringLower(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringLower::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

رمزگذاری

Attrs Encoding(
  StringPiece x
)