جریان تنسور:: عملیات:: StringLower

#include <string_ops.h>

TODO: سند را اضافه کنید.

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و تخریب کنندگان

StringLower (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringLower (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringLower::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Encoding (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: StringLower:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای StringLower .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

StringLower

 StringLower(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

StringLower

 StringLower(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringLower::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

رمزگذاری

Attrs Encoding(
  StringPiece x
)