جریان تنسور:: عملیات:: TensorArrayClose

#include <data_flow_ops.h>

TensorArray را از ظرف منبع آن حذف کنید.

خلاصه

این کاربر را قادر می‌سازد تا منبع را در وسط یک مرحله/اجرا ببندد و آزاد کند.

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

TensorArrayClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

TensorArrayClose

 TensorArrayClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const