از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: TensorArrayGrad

#include <data_flow_ops.h>

یک TensorArray برای ذخیره شیب مقادیر در دسته داده شده ایجاد می کند.

خلاصه

اگر شیب TensorArray داده شده از قبل وجود داشته باشد ، مرجعی را به آن برمی گرداند.

با غیرفعال کردن پرچم اندازه پویا ، اندازه TensorArray اصلی را قفل می کند.

یک یادداشت در مورد جریان ورودی:

دسته flow_in مجبور می شود که اجرای جستجوی شیب را فقط پس از انجام سایر عملیات انجام دهد. به عنوان مثال ، وقتی TensorArray به جلو به صورت پویا اندازه می شود ، به این TensorArray می نویسد ممکن است اندازه شی را تغییر دهد. اندازه گرادیان TensorArray بر اساس اندازه TensorArray جلو هنگام اجرای این عملیات است. بعلاوه ، اندازه TensorArray جلو با این تماس مسدود می شود. در نتیجه ، جریان برای اطمینان از اینکه فراخوان تولید گرادیان TensorArray فقط پس از اجرای همه نوشتن ها اتفاق می افتد ، استفاده می شود.

در مورد TensorArrays به صورت پویا ، محاسبه گرادیان فقط باید بر روی عملیات خواندن انجام شود که خود از طریق جریان به زنجیر کشیده شده اند تا فقط پس از اجرای همه نوشته ها رخ دهد. به این ترتیب وقتی فراخوانی می شود ، اندازه نهایی TensorArray جلو مشخص می شود.

یادداشتی در مورد ویژگی منبع:

در تماس های شیب TensorArray از یک جرم TensorArray استفاده می شود. اگر چندین گرادیان در یک جلسه محاسبه و اجرا شوند ، گره های گرادیان چندگانه ممکن است به طور تصادفی از همان TensorArray جمع کننده عبور کنند . این دو برابر شده و جریان شیب TensorArray را می شکند.

راه حل این است که مشخص کنید کدام گرادیان به این گرادیان خاص TensorArray فراخوانی می شود. این کار با شناسایی یک رشته منحصر به فرد (به عنوان مثال "شیب ها" ، "گرادیان ها 1" ، ...) از نام شیب ورودی Tensor انجام می شود. این رشته در هنگام ایجاد شی گرادیان TensorArray ( source ویژگی) به عنوان پسوند استفاده می شود.

source صفت هنگام انجام ایجاد / جستجو به عنوان پسوند به نام TensorArray به جلو اضافه می شود ، به طوری که هر محاسبه شیب جداگانه جمع کننده TensorArray خود را دارد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • دسته: دسته به جلو TensorArray .
  • flow_in: یک اسکالر شناور است که زنجیرزنی مناسب عملیات را اعمال می کند.
  • منبع: رشته منبع شیب ، برای تصمیم گیری در مورد بازگرداندن کدام گرادیان TensorArray استفاده می شود.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

TensorArrayGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in, StringPiece source)

صفات عمومی

flow_out
grad_handle
operation

صفات عمومی

flow_out

::tensorflow::Output flow_out

دسته_دست

::tensorflow::Output grad_handle

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

TensorArrayGrad

 TensorArrayGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  StringPiece source
)