از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: TensorArrayGradWithShape

#include <data_flow_ops.h>

یک TensorArray برای ذخیره چندین شیب مقادیر در دسته داده شده ایجاد می کند.

خلاصه

مشابه TensorArrayGradV3. اما در مقایسه با ورودی TensorArray که شیب آن محاسبه می شود ، یک باتری با شکل منبسط شده ایجاد می کند. این امکان را می دهد تا چندین شیب برای همان TensorArray با استفاده از همان باتری محاسبه شود.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • دسته: دسته به جلو TensorArray .
  • flow_in: یک اسکالر شناور است که زنجیره زنی مناسب عملیات را اعمال می کند.
  • shape_to_prepend: بردار int32 که نمایانگر یک شکل است. عناصر موجود در باتری گرادیان دارای شکلی هستند که به این شکل شکل می باشد تا مقادیر منسجم با شکل عناصر موجود در TensorArray مربوط به دسته ورودی متصل شود.
  • منبع: رشته منبع شیب ، برای تصمیم گیری در مورد بازگرداندن کدام گرادیان TensorArray استفاده می شود.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

TensorArrayGradWithShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in, :: tensorflow::Input shape_to_prepend, StringPiece source)

صفات عمومی

flow_out
grad_handle
operation

صفات عمومی

flow_out

::tensorflow::Output flow_out

دسته_دست

::tensorflow::Output grad_handle

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

TensorArrayGradWithShape

 TensorArrayGradWithShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  ::tensorflow::Input shape_to_prepend,
  StringPiece source
)