جریان تنسور:: عملیات:: TensorArrayGradWithShape

#include <data_flow_ops.h>

یک TensorArray برای ذخیره چندین گرادیان مقادیر در دسته داده شده ایجاد می کند.

خلاصه

مشابه TensorArrayGradV3. با این حال، در مقایسه با TensorArray ورودی که گرادیان آن محاسبه می‌شود، یک انباشته‌کننده با شکل گسترش یافته ایجاد می‌کند. این باعث می شود چندین گرادیان برای یک TensorArray یکسان با استفاده از یک انباشته محاسبه شود.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • handle: دسته به سمت جلو TensorArray .
  • flow_in: یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.
  • shape_to_prepend: یک بردار int32 که یک شکل را نشان می دهد. عناصر در انباشتگر گرادیان شکلی خواهند داشت که این مقدار shape_to_prepend با شکل عناصر موجود در TensorArray مربوط به دسته ورودی است.
  • منبع: رشته منبع گرادیان که برای تصمیم گیری اینکه کدام گرادیان TensorArray را برگرداند استفاده می شود.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

TensorArrayGradWithShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in, :: tensorflow::Input shape_to_prepend, StringPiece source)

صفات عمومی

flow_out
grad_handle
operation

صفات عمومی

flow_out

::tensorflow::Output flow_out

grad_handle

::tensorflow::Output grad_handle

عمل

Operation operation

توابع عمومی

TensorArrayGradWithShape

 TensorArrayGradWithShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  ::tensorflow::Input shape_to_prepend,
  StringPiece source
)