جریان تنسور:: عملیات:: TensorArrayRead

#include <data_flow_ops.h>

یک عنصر از TensorArray را در value خروجی بخوانید.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • handle: دسته یک TensorArray .
  • flow_in: یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.
  • dtype: نوع عنصری که برگردانده می شود.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

TensorArrayRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)

صفات عمومی

operation
value

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ارزش

::tensorflow::Output value

توابع عمومی

TensorArrayRead

 TensorArrayRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  DataType dtype
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const