از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: TensorArrayRead

#include <data_flow_ops.h>

یک عنصر از TensorArray را به value خروجی بخوانید .

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • دسته: دسته به یک TensorArray .
  • flow_in: یک اسکالر شناور است که زنجیره زنی مناسب عملیات را اعمال می کند.
  • dtype: نوع گل مرمی که برگردانده می شود.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

TensorArrayRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)

صفات عمومی

operation
value

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

مقدار

::tensorflow::Output value

کارکردهای عمومی

TensorArrayRead

 TensorArrayRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  DataType dtype
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const