tensorflow :: ops :: TensorArrayScatter

#include <data_flow_ops.h>

داده ها را از مقدار ورودی به عناصر خاص TensorArray پراکنده کنید .

خلاصه

indices باید بردار باشند ، طول آن باید با اولین تاری value مطابقت داشته value .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • دسته: دسته به یک TensorArray .
 • شاخص ها: مکان هایی که می توان عناصر کشش را در آن نوشت.
 • مقدار: تانسور متصل شده برای نوشتن در TensorArray .
 • flow_in: یک اسکالر شناور است که زنجیرزنی مناسب عملیات را اعمال می کند.

بازده:

 • Output : یک اسکالر شناور که عمل زنجیره مناسب را اعمال می کند.

سازندگان و ویرانگران

TensorArrayScatter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input flow_in)

صفات عمومی

flow_out
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

flow_out

::tensorflow::Output flow_out

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

TensorArrayScatter

 TensorArrayScatter(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input flow_in
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const