جریان تنسور:: عملیات:: TensorArrayWrite

#include <data_flow_ops.h>

یک عنصر را روی آرایه tensor_ فشار دهید.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • handle: دسته یک TensorArray .
 • index: موقعیتی که در داخل TensorArray باید روی آن نوشت.
 • مقدار: تانسوری که باید در TensorArray بنویسید.
 • flow_in: یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.

برمی‌گرداند:

 • Output : یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.

سازندگان و ویرانگرها

TensorArrayWrite (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input flow_in)

صفات عمومی

flow_out
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

flow_out

::tensorflow::Output flow_out

عمل

Operation operation

توابع عمومی

TensorArrayWrite

 TensorArrayWrite(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input index,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input flow_in
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const