از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: TensorArrayWrite

#include <data_flow_ops.h>

یک عنصر را به داخل آرایه tensor فشار دهید.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • دسته: دسته به یک TensorArray .
 • index: موقعیت نوشتن در داخل TensorArray .
 • مقدار: تنسور برای نوشتن در TensorArray .
 • flow_in: یک اسکالر شناور است که زنجیره زنی مناسب عملیات را اعمال می کند.

بازده:

 • Output : یک اسکالر شناور که عمل زنجیره مناسب را اعمال می کند.

سازندگان و ویرانگران

TensorArrayWrite (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::Input value, :: tensorflow::Input flow_in)

صفات عمومی

flow_out
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

flow_out

::tensorflow::Output flow_out

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

TensorArrayWrite

 TensorArrayWrite(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input index,
 ::tensorflow::Input value,
 ::tensorflow::Input flow_in
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const