جریان تنسور:: عملیات:: TopK

#include <nn_ops.h>

مقادیر و شاخص های k بزرگترین عنصر را برای بعد آخر پیدا می کند.

خلاصه

اگر ورودی یک بردار باشد (رتبه-1)، k بزرگترین ورودی را در بردار پیدا می کند و مقادیر و شاخص های آنها را به عنوان بردار خروجی می دهد. بنابراین values[j] j امین بزرگ‌ترین ورودی در input است و شاخص آن indices[j] است.

برای ماتریس ها (به عبارت دیگر، ورودی رتبه بالاتر)، k ورودی های بالای هر سطر را محاسبه می کند (به عبارت دیگر بردار در امتداد آخرین بعد). بنابراین،

values.shape = indices.shape = input.shape[:-1] + [k]

اگر دو عنصر برابر باشند، ابتدا عنصر با شاخص پایین ظاهر می شود.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: 1-D یا بالاتر با آخرین بعد حداقل k .
 • k: 0-D. تعداد عناصر بالایی که باید در امتداد آخرین بعد (در امتداد هر ردیف برای ماتریس ها) جستجو شوند.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • sorted: اگر درست باشد k عناصر به دست آمده بر اساس مقادیر به ترتیب نزولی مرتب می شوند.

برمی گرداند:

 • مقادیر Output : k بزرگترین عنصر در امتداد هر برش بعدی آخرین.
 • شاخص های Output : شاخص های values در آخرین بعد input .

سازندگان و ویرانگرها

TopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input k)
TopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input k, const TopK::Attrs & attrs)

صفات عمومی

indices
operation
values

توابع استاتیک عمومی

Sorted (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: TopK:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TopK .

صفات عمومی

شاخص ها

::tensorflow::Output indices

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::Output values

توابع عمومی

TopK

 TopK(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k
)

TopK

 TopK(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k,
 const TopK::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

مرتب شده است

Attrs Sorted(
 bool x
)