از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: TopK

#include <nn_ops.h>

مقادیر و شاخص های k بزرگترین عناصر را برای آخرین بعد پیدا می کند.

خلاصه

اگر ورودی یک بردار باشد (رتبه -1) ، k بزرگترین ورودی ها را در بردار پیدا می کند و مقادیر و شاخص های آنها را به عنوان بردار خارج می کند. بنابراین values[j] j -thین ورودی input و شاخص آن شاخص indices[j] .

برای ماتریس ها (مربوط به ورودی رتبه بالاتر) ، ورودی های k برتر را در هر سطر محاسبه می کند (بردار مربوطه در طول آخرین بعد). بنابراین ،

values.shape = indices.shape = input.shape[:-1] + [k]

اگر دو عنصر مساوی باشند ، عنصر شاخص پایین ابتدا ظاهر می شود.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 1-D یا بالاتر با آخرین ابعاد حداقل k .
 • k: 0-D تعداد عناصر برتر برای جستجو در امتداد آخرین بعد (در امتداد هر ردیف برای ماتریس ها).

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • مرتب شده: اگر درست باشد ، عناصر k حاصل بر اساس مقادیر به ترتیب نزولی مرتب می شوند.

بازده:

 • مقادیر Output : بزرگترین عناصر k در طول هر برش بعدی.
 • شاخص های Output : شاخص های values در آخرین بعد input .

سازندگان و ویرانگران

TopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input k)
TopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input k, const TopK::Attrs & attrs)

صفات عمومی

indices
operation
values

توابع استاتیک عمومی

Sorted (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: TopK :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TopK .

صفات عمومی

شاخص ها

::tensorflow::Output indices

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::Output values

کارکردهای عمومی

TopK

 TopK(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k
)

TopK

 TopK(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k,
 const TopK::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

مرتب شده

Attrs Sorted(
 bool x
)