از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: TruncateDiv

#include <math_ops.h>

x / y را برای انواع عدد صحیح برمی گرداند.

خلاصه

کوتاه کردن نشان می دهد که اعداد منفی مقادیر کسری را به سمت صفر می گردانند. یعنی -7 / 5 = -1. این با معناشناسی C مطابقت دارد اما با معنای پایتون متفاوت است. برای عملکرد تقسیم FloorDiv با Python Semantics ، به FloorDiv مراجعه کنید.

توجه : TruncateDiv از پخش پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

TruncateDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

TruncateDiv

 TruncateDiv(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const