جریان تنسور:: عملیات:: TruncateDiv

#include <math_ops.h>

x/y را از نظر عنصر برای انواع عدد صحیح برمی‌گرداند.

خلاصه

برش نشان می دهد که اعداد منفی مقادیر کسری را به سمت صفر گرد می کنند. یعنی -7 / 5 = -1. این با معنای C مطابقت دارد اما با معنایی پایتون متفاوت است. برای یک تابع تقسیم که با Python Semantics مطابقت دارد FloorDiv را ببینید.

توجه : TruncateDiv از پخش پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

TruncateDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

TruncateDiv

 TruncateDiv(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const