از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: TruncateMod

#include <math_ops.h>

بازمانده تقسیم را از نظر عناصر برمی گرداند.

خلاصه

این معناشناسی C را در آن تقلید می کند

نتیجه در اینجا با یک شکاف کوتاه سازگار است. به عنوان مثال truncate(x / y) * y + truncate_mod(x, y) = x .

توجه : TruncateMod از پخش پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

TruncateMod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

TruncateMod

 TruncateMod(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const