از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: کوتاه شده طبیعی

#include <random_ops.h>

مقادیر تصادفی را از یک توزیع طبیعی کوتاه شده خارج می کند.

خلاصه

مقادیر تولید شده از توزیع نرمال با میانگین 0 و انحراف معیار 1 پیروی می کنند ، با این تفاوت که مقادیری که اندازه آنها بیش از 2 انحراف استاندارد از میانگین باشد کاهش یافته و دوباره انتخاب می شود.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • shape: شکل تانسور خروجی است.
 • dtype: نوع خروجی.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر تنظیم شود ، مولد عدد تصادفی توسط بذر داده شده بذر می شود. در غیر این صورت ، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه ها.

بازده:

 • Output : تنسوری از شکل مشخص که با مقادیر طبیعی کوتاه شده تصادفی پر شده است.

سازندگان و ویرانگران

TruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
TruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const TruncatedNormal::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: TruncatedNormal :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TruncatedNormal .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

کوتاه شده طبیعی

 TruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

کوتاه شده طبیعی

 TruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const TruncatedNormal::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)