جریان تنسور:: عملیات:: TruncatedNormal

#include <random_ops.h>

مقادیر تصادفی را از یک توزیع نرمال کوتاه شده به دست می آورد.

خلاصه

مقادیر تولید شده از توزیع نرمال با میانگین 0 و انحراف استاندارد 1 پیروی می کنند، با این تفاوت که مقادیری که بزرگی آنها بیش از 2 انحراف استاندارد از میانگین باشد حذف شده و دوباره انتخاب می شوند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • shape: شکل تانسور خروجی.
 • dtype: نوع خروجی.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • seed: اگر seed یا seed2 غیر صفر باشد، مولد اعداد تصادفی توسط دانه داده شده بذر می شود. در غیر این صورت، توسط یک بذر تصادفی بذر می شود.
 • seed2: دانه دوم برای جلوگیری از برخورد دانه.

برمی‌گرداند:

 • Output : تانسوری از شکل مشخص شده که با مقادیر نرمال کوتاه تصادفی پر شده است.

سازندگان و تخریب کنندگان

TruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
TruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const TruncatedNormal::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: TruncatedNormal:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای TruncatedNormal .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

TruncatedNormal

 TruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

TruncatedNormal

 TruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const TruncatedNormal::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

بذر

Attrs Seed(
 int64 x
)

دانه 2

Attrs Seed2(
 int64 x
)