tensorflow :: ops :: WholeFileReader

#include <io_ops.h>

Reader که کل محتویات پرونده را به عنوان مقدار خارج می کند.

خلاصه

برای استفاده ، نام پرونده ها را در یک صف قرار دهید. خروجی ReaderRead یک نام پرونده (کلید) و محتویات آن پرونده (مقدار) خواهد بود.

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • ظرف: اگر خالی نباشد ، این خواننده در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت ، از یک ظرف پیش فرض استفاده می شود.
  • shared_name: اگر خالی نباشد ، این خواننده در سطل داده شده با این نام_ نامگذاری شده نامگذاری می شود. در غیر این صورت ، به جای آن از نام گره استفاده می شود.

بازده:

  • Output : دسته ای که به Reader رجوع می کند.

سازندگان و ویرانگران

WholeFileReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
WholeFileReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const WholeFileReader::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
reader_handle

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: WholeFileReader :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای WholeFileReader .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

دست_خواننده

::tensorflow::Output reader_handle

کارکردهای عمومی

WholeFileReader

 WholeFileReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

WholeFileReader

 WholeFileReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const WholeFileReader::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

کانتینر

Attrs Container(
  StringPiece x
)

نام مشترک

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)