جریان تنسور:: عملیات:: WholeFileReader

#include <io_ops.h>

خواننده ای که کل محتوای یک فایل را به عنوان یک مقدار خروجی می دهد.

خلاصه

برای استفاده، نام فایل ها را در صف قرار دهید. خروجی ReaderRead یک نام فایل (کلید) و محتویات آن فایل (مقدار) خواهد بود.

استدلال ها:

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • ظرف: اگر خالی نباشد، این خواننده در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.
  • shared_name: اگر خالی نباشد، این خواننده در سطل داده شده با این shared_name نامگذاری می شود. در غیر این صورت، به جای آن از نام گره استفاده می شود.

برمی گرداند:

  • Output : دسته ای برای ارجاع به Reader.

سازندگان و ویرانگرها

WholeFileReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
WholeFileReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const WholeFileReader::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
reader_handle

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: WholeFileReader:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای WholeFileReader .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خواننده_دسته

::tensorflow::Output reader_handle

توابع عمومی

WholeFileReader

 WholeFileReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

WholeFileReader

 WholeFileReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const WholeFileReader::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرف

Attrs Container(
  StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)