رانندگان

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

معرفی

یک الگوی رایج در یادگیری تقویتی، اجرای یک خط مشی در یک محیط برای تعداد معینی از مراحل یا اپیزودها است. این اتفاق می افتد، به عنوان مثال، در هنگام جمع آوری داده ها، ارزیابی و تولید یک ویدئو از عامل.

در حالی که این به نوشتن به زبان پایتون نسبتا ساده، آن است که بسیار پیچیده تر به نوشتن و اشکال زدایی در TensorFlow دلیل آن را شامل tf.while حلقه ها، tf.cond و tf.control_dependencies . بنابراین ما انتزاعی این مفهوم از یک حلقه اجرا به یک کلاس به نام driver ، و ارائه پیاده سازی به خوبی تست شده هر دو در پایتون و TensorFlow.

علاوه بر این، داده‌هایی که راننده در هر مرحله با آن مواجه می‌شود در یک تاپل به نام Trajectory ذخیره می‌شود و برای مجموعه‌ای از ناظران مانند بافرهای پخش مجدد و معیارها پخش می‌شود. این داده ها شامل مشاهده از محیط، عمل توصیه شده توسط سیاست، پاداش به دست آمده، نوع جریان و مرحله بعدی و غیره است.

برپایی

اگر هنوز tf-agents یا gym را نصب نکرده اید، اجرا کنید:

pip install tf-agents
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import tensorflow as tf


from tf_agents.environments import suite_gym
from tf_agents.environments import tf_py_environment
from tf_agents.policies import random_py_policy
from tf_agents.policies import random_tf_policy
from tf_agents.metrics import py_metrics
from tf_agents.metrics import tf_metrics
from tf_agents.drivers import py_driver
from tf_agents.drivers import dynamic_episode_driver

درایورهای پایتون

PyDriver کلاس طول می کشد یک محیط پایتون، پایتون یک سیاست و یک لیست از ناظران به روز رسانی در هر مرحله. روش اصلی است run() ، گامهایی که محیط زیست با استفاده از اقدامات از سیاست تا زمانی که حداقل یکی از معیارهای فسخ زیر به وجود آید: تعداد مراحل رسد max_steps یا تعدادی از قسمت رسد max_episodes .

پیاده سازی تقریباً به شرح زیر است:

class PyDriver(object):

 def __init__(self, env, policy, observers, max_steps=1, max_episodes=1):
  self._env = env
  self._policy = policy
  self._observers = observers or []
  self._max_steps = max_steps or np.inf
  self._max_episodes = max_episodes or np.inf

 def run(self, time_step, policy_state=()):
  num_steps = 0
  num_episodes = 0
  while num_steps < self._max_steps and num_episodes < self._max_episodes:

   # Compute an action using the policy for the given time_step
   action_step = self._policy.action(time_step, policy_state)

   # Apply the action to the environment and get the next step
   next_time_step = self._env.step(action_step.action)

   # Package information into a trajectory
   traj = trajectory.Trajectory(
     time_step.step_type,
     time_step.observation,
     action_step.action,
     action_step.info,
     next_time_step.step_type,
     next_time_step.reward,
     next_time_step.discount)

   for observer in self._observers:
    observer(traj)

   # Update statistics to check termination
   num_episodes += np.sum(traj.is_last())
   num_steps += np.sum(~traj.is_boundary())

   time_step = next_time_step
   policy_state = action_step.state

  return time_step, policy_state

اکنون، اجازه دهید مثال اجرای یک خط مشی تصادفی در محیط CartPole را اجرا کنیم، نتایج را در بافر پخش مجدد ذخیره کنیم و برخی از معیارها را محاسبه کنیم.

env = suite_gym.load('CartPole-v0')
policy = random_py_policy.RandomPyPolicy(time_step_spec=env.time_step_spec(), 
                     action_spec=env.action_spec())
replay_buffer = []
metric = py_metrics.AverageReturnMetric()
observers = [replay_buffer.append, metric]
driver = py_driver.PyDriver(
  env, policy, observers, max_steps=20, max_episodes=1)

initial_time_step = env.reset()
final_time_step, _ = driver.run(initial_time_step)

print('Replay Buffer:')
for traj in replay_buffer:
 print(traj)

print('Average Return: ', metric.result())
Replay Buffer:
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([-0.01483762, -0.0301547 , -0.02482025, 0.00477367], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(0, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([-0.01544072, 0.16531426, -0.02472478, -0.29563585], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([-0.01213443, 0.3607798 , -0.0306375 , -0.5960129 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([-0.00491884, 0.5563168 , -0.04255775, -0.8981868 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.0062075 , 0.75198895, -0.06052149, -1.2039375 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.02124728, 0.5576993 , -0.08460024, -0.9308191 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.03240127, 0.36381477, -0.10321662, -0.6658752 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.03967756, 0.17026839, -0.11653412, -0.40739253], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.04308293, 0.36683324, -0.12468197, -0.7344236 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.0504196 , 0.17363413, -0.13937044, -0.48343614], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.05389228, -0.0192741 , -0.14903916, -0.23772195], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.0535068 , 0.17762792, -0.1537936 , -0.5734562 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.05705936, 0.37453365, -0.16526273, -0.910366 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.06455003, 0.18198717, -0.18347006, -0.6738478 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.06818977, -0.01017502, -0.19694701, -0.44408032], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(0., dtype=float32),
 'next_step_type': array(2, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.06798627, -0.20204504, -0.20582862, -0.21936782], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(0, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.06394537, -0.39372152, -0.21021597, 0.00199082], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(0., dtype=float32),
 'step_type': array(2, dtype=int32)})
Average Return: 16.0

درایورهای TensorFlow

ما همچنین به رانندگان در TensorFlow که کارکردی شبیه به رانندگان پایتون داشته باشد، اما محیط استفاده TF، سیاست TF، ناظران TF و غیره ما در حال حاضر رانندگان 2 TensorFlow: DynamicStepDriver ، که ها پس از یک عدد داده شده از مراحل (معتبر) محیط زیست و DynamicEpisodeDriver ، که پس از تعداد معینی قسمت پایان می یابد. اجازه دهید به مثالی از DynamicEpisode در عمل نگاه کنیم.

env = suite_gym.load('CartPole-v0')
tf_env = tf_py_environment.TFPyEnvironment(env)

tf_policy = random_tf_policy.RandomTFPolicy(action_spec=tf_env.action_spec(),
                      time_step_spec=tf_env.time_step_spec())


num_episodes = tf_metrics.NumberOfEpisodes()
env_steps = tf_metrics.EnvironmentSteps()
observers = [num_episodes, env_steps]
driver = dynamic_episode_driver.DynamicEpisodeDriver(
  tf_env, tf_policy, observers, num_episodes=2)

# Initial driver.run will reset the environment and initialize the policy.
final_time_step, policy_state = driver.run()

print('final_time_step', final_time_step)
print('Number of Steps: ', env_steps.result().numpy())
print('Number of Episodes: ', num_episodes.result().numpy())
final_time_step TimeStep(
{'discount': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([1.], dtype=float32)>,
 'observation': <tf.Tensor: shape=(1, 4), dtype=float32, numpy=array([[0.01182632, 0.01372784, 0.03056967, 0.04454206]], dtype=float32)>,
 'reward': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([0.], dtype=float32)>,
 'step_type': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=int32, numpy=array([0], dtype=int32)>})
Number of Steps: 24
Number of Episodes: 2
# Continue running from previous state
final_time_step, _ = driver.run(final_time_step, policy_state)

print('final_time_step', final_time_step)
print('Number of Steps: ', env_steps.result().numpy())
print('Number of Episodes: ', num_episodes.result().numpy())
final_time_step TimeStep(
{'discount': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([1.], dtype=float32)>,
 'observation': <tf.Tensor: shape=(1, 4), dtype=float32, numpy=
array([[-0.02565088, 0.04813434, -0.04199163, 0.03810809]],
   dtype=float32)>,
 'reward': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([0.], dtype=float32)>,
 'step_type': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=int32, numpy=array([0], dtype=int32)>})
Number of Steps: 70
Number of Episodes: 4