TF-Hub CORD-19 Döner Gömmelerini Keşfetme

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın GitHub'da görüntüle Not defterini indir TF Hub modeline bakın

TF-Hub'dan modül gömüldükten KORDON-19 Döner metni ( https://tfhub.dev/tensorflow/cord-19/swivel-128d/1 ) COVID-19 ile ilgili doğal dil metnini analiz desteği araştırmacılara inşa edilmiştir. Bu kalıplamaların makalelerin başlıkları, yazarlar, özet, vücut metinler ve referans başlıkları konusunda eğitilmiştir KORDON-19 veri kümesi .

Bu işbirliğinde şunları yapacağız:

 • Gömme alanında anlamsal olarak benzer kelimeleri analiz edin
 • CORD-19 yerleştirmelerini kullanarak SciCite veri kümesinde bir sınıflandırıcı eğitin

Kurmak

import functools
import itertools
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import pandas as pd

import tensorflow.compat.v1 as tf
tf.disable_eager_execution()
tf.logging.set_verbosity('ERROR')

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_hub as hub

try:
 from google.colab import data_table
 def display_df(df):
  return data_table.DataTable(df, include_index=False)
except ModuleNotFoundError:
 # If google-colab is not available, just display the raw DataFrame
 def display_df(df):
  return df

Gömmeleri analiz edin

Farklı terimler arasında bir korelasyon matrisi hesaplayıp çizerek yerleştirmeyi analiz ederek başlayalım. Gömme, farklı kelimelerin anlamlarını başarılı bir şekilde yakalamayı öğrendiyse, anlamsal olarak benzer kelimelerin gömme vektörleri birbirine yakın olmalıdır. COVID-19 ile ilgili bazı terimlere bir göz atalım.

# Use the inner product between two embedding vectors as the similarity measure
def plot_correlation(labels, features):
 corr = np.inner(features, features)
 corr /= np.max(corr)
 sns.heatmap(corr, xticklabels=labels, yticklabels=labels)


with tf.Graph().as_default():
 # Load the module
 query_input = tf.placeholder(tf.string)
 module = hub.Module('https://tfhub.dev/tensorflow/cord-19/swivel-128d/1')
 embeddings = module(query_input)

 with tf.train.MonitoredTrainingSession() as sess:

  # Generate embeddings for some terms
  queries = [
    # Related viruses
    "coronavirus", "SARS", "MERS",
    # Regions
    "Italy", "Spain", "Europe",
    # Symptoms
    "cough", "fever", "throat"
  ]

  features = sess.run(embeddings, feed_dict={query_input: queries})
  plot_correlation(queries, features)
2021-11-05 11:36:25.521420: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.

png

Yerleştirmenin farklı terimlerin anlamını başarıyla yakaladığını görebiliriz. Her kelime kendi kümesindeki diğer kelimelere benzer (yani "koronavirüs", "SARS" ve "MERS" ile yüksek oranda ilişkilidir), ancak diğer kümelerin terimlerinden farklıdır (yani "SARS" ve "İspanya" arasındaki benzerlik, 0'a yakın).

Şimdi, belirli bir görevi çözmek için bu yerleştirmeleri nasıl kullanabileceğimizi görelim.

SciCite: Atıf Amacı Sınıflandırması

Bu bölüm, metin sınıflandırma gibi aşağı akış görevleri için gömmenin nasıl kullanılabileceğini gösterir. Biz kullanacağız SciCite veri kümesini akademik gazetelerde sınıflandırmak atıf niyet etmek TensorFlow Veri kümeleri gelen. Akademik bir makaleden alıntı içeren bir cümle verildiğinde, alıntının ana amacının arka plan bilgisi, yöntemlerin kullanımı veya sonuçların karşılaştırılması olup olmadığını sınıflandırın.

TFDS'den veri kümesini ayarlayın

Eğitim setinden birkaç etiketli örneğe bakalım

Bir alıntı amacı sınıflandırıcı eğitimi

Biz bir sınıflandırıcı eğitmek edeceğiz SciCite veri kümesi bir Tahmincisi kullanarak. Veri kümesini modele okumak için input_fns'yi ayarlayalım

def preprocessed_input_fn(for_eval):
 data = THE_DATASET.get_data(for_eval=for_eval)
 data = data.map(THE_DATASET.example_fn, num_parallel_calls=1)
 return data


def input_fn_train(params):
 data = preprocessed_input_fn(for_eval=False)
 data = data.repeat(None)
 data = data.shuffle(1024)
 data = data.batch(batch_size=params['batch_size'])
 return data


def input_fn_eval(params):
 data = preprocessed_input_fn(for_eval=True)
 data = data.repeat(1)
 data = data.batch(batch_size=params['batch_size'])
 return data


def input_fn_predict(params):
 data = preprocessed_input_fn(for_eval=True)
 data = data.batch(batch_size=params['batch_size'])
 return data

Üstte bir sınıflandırma katmanı olan CORD-19 yerleştirmelerini kullanan bir model oluşturalım.

def model_fn(features, labels, mode, params):
 # Embed the text
 embed = hub.Module(params['module_name'], trainable=params['trainable_module'])
 embeddings = embed(features['feature'])

 # Add a linear layer on top
 logits = tf.layers.dense(
   embeddings, units=THE_DATASET.num_classes(), activation=None)
 predictions = tf.argmax(input=logits, axis=1)

 if mode == tf.estimator.ModeKeys.PREDICT:
  return tf.estimator.EstimatorSpec(
    mode=mode,
    predictions={
      'logits': logits,
      'predictions': predictions,
      'features': features['feature'],
      'labels': features['label']
    })

 # Set up a multi-class classification head
 loss = tf.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits(
   labels=labels, logits=logits)
 loss = tf.reduce_mean(loss)

 if mode == tf.estimator.ModeKeys.TRAIN:
  optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate=params['learning_rate'])
  train_op = optimizer.minimize(loss, global_step=tf.train.get_or_create_global_step())
  return tf.estimator.EstimatorSpec(mode=mode, loss=loss, train_op=train_op)

 elif mode == tf.estimator.ModeKeys.EVAL:
  accuracy = tf.metrics.accuracy(labels=labels, predictions=predictions)
  precision = tf.metrics.precision(labels=labels, predictions=predictions)
  recall = tf.metrics.recall(labels=labels, predictions=predictions)

  return tf.estimator.EstimatorSpec(
    mode=mode,
    loss=loss,
    eval_metric_ops={
      'accuracy': accuracy,
      'precision': precision,
      'recall': recall,
    })

Hiperparmetreler

Modeli eğitin ve değerlendirin

SciCite görevindeki performansı görmek için modeli eğitelim ve değerlendirelim

estimator = tf.estimator.Estimator(functools.partial(model_fn, params=params))
metrics = []

for step in range(0, STEPS, EVAL_EVERY):
 estimator.train(input_fn=functools.partial(input_fn_train, params=params), steps=EVAL_EVERY)
 step_metrics = estimator.evaluate(input_fn=functools.partial(input_fn_eval, params=params))
 print('Global step {}: loss {:.3f}, accuracy {:.3f}'.format(step, step_metrics['loss'], step_metrics['accuracy']))
 metrics.append(step_metrics)
2021-11-05 11:36:35.089196: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/ipykernel_launcher.py:8: UserWarning: `tf.layers.dense` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `tf.keras.layers.Dense` instead.
 
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/legacy_tf_layers/core.py:255: UserWarning: `layer.apply` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `layer.__call__` method instead.
 return layer.apply(inputs)
2021-11-05 11:36:37.257679: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 0: loss 0.795, accuracy 0.683
2021-11-05 11:36:39.963864: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:42.567978: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 200: loss 0.720, accuracy 0.725
2021-11-05 11:36:44.412196: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:46.167367: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 400: loss 0.685, accuracy 0.735
2021-11-05 11:36:47.454541: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:49.859524: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 600: loss 0.657, accuracy 0.743
2021-11-05 11:36:51.159394: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:52.973479: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 800: loss 0.628, accuracy 0.766
2021-11-05 11:36:54.272092: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:56.197500: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 1000: loss 0.612, accuracy 0.771
2021-11-05 11:36:57.712701: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:59.448515: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 1200: loss 0.597, accuracy 0.776
2021-11-05 11:37:00.731476: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:02.656841: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 1400: loss 0.590, accuracy 0.779
2021-11-05 11:37:03.997415: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:05.749426: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 1600: loss 0.590, accuracy 0.779
2021-11-05 11:37:07.015652: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:08.900851: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 1800: loss 0.578, accuracy 0.779
2021-11-05 11:37:10.373800: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:12.102286: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 2000: loss 0.587, accuracy 0.773
2021-11-05 11:37:13.767595: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:15.731627: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 2200: loss 0.573, accuracy 0.785
2021-11-05 11:37:17.022574: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:18.746940: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 2400: loss 0.566, accuracy 0.785
2021-11-05 11:37:20.026853: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:21.980533: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 2600: loss 0.575, accuracy 0.775
2021-11-05 11:37:23.273076: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:25.039058: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 2800: loss 0.563, accuracy 0.782
2021-11-05 11:37:26.531677: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:28.482071: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 3000: loss 0.566, accuracy 0.783
2021-11-05 11:37:29.764582: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:31.474578: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 3200: loss 0.560, accuracy 0.784
2021-11-05 11:37:32.745235: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:34.614998: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 3400: loss 0.561, accuracy 0.781
2021-11-05 11:37:35.899823: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:37.566025: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 3600: loss 0.551, accuracy 0.789
2021-11-05 11:37:39.015831: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:40.902011: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 3800: loss 0.552, accuracy 0.783
2021-11-05 11:37:42.175585: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:43.887723: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 4000: loss 0.560, accuracy 0.779
2021-11-05 11:37:45.190449: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:47.072682: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 4200: loss 0.547, accuracy 0.790
2021-11-05 11:37:48.363401: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:50.068385: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 4400: loss 0.558, accuracy 0.781
2021-11-05 11:37:51.357653: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:53.266687: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 4600: loss 0.548, accuracy 0.787
2021-11-05 11:37:54.746584: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:56.482845: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 4800: loss 0.541, accuracy 0.792
2021-11-05 11:37:57.753726: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:59.675499: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 5000: loss 0.546, accuracy 0.784
2021-11-05 11:38:00.956026: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:02.706523: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 5200: loss 0.539, accuracy 0.790
2021-11-05 11:38:03.991646: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:05.864592: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 5400: loss 0.540, accuracy 0.788
2021-11-05 11:38:07.325910: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:09.053490: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 5600: loss 0.544, accuracy 0.785
2021-11-05 11:38:10.336937: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:12.242602: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 5800: loss 0.539, accuracy 0.790
2021-11-05 11:38:13.523562: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:15.234561: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 6000: loss 0.544, accuracy 0.788
2021-11-05 11:38:16.496935: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:18.398152: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 6200: loss 0.536, accuracy 0.789
2021-11-05 11:38:19.665205: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:21.576480: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 6400: loss 0.537, accuracy 0.788
2021-11-05 11:38:22.862922: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:24.759211: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 6600: loss 0.544, accuracy 0.790
2021-11-05 11:38:26.042820: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:27.790787: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 6800: loss 0.539, accuracy 0.784
2021-11-05 11:38:29.061025: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:30.972826: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 7000: loss 0.539, accuracy 0.788
2021-11-05 11:38:32.280235: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:34.021577: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 7200: loss 0.536, accuracy 0.784
2021-11-05 11:38:35.536367: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:37.468553: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 7400: loss 0.534, accuracy 0.785
2021-11-05 11:38:38.732636: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:40.459254: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 7600: loss 0.535, accuracy 0.784
2021-11-05 11:38:41.727159: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:43.631400: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 7800: loss 0.539, accuracy 0.788
global_steps = [x['global_step'] for x in metrics]
fig, axes = plt.subplots(ncols=2, figsize=(20,8))

for axes_index, metric_names in enumerate([['accuracy', 'precision', 'recall'],
                      ['loss']]):
 for metric_name in metric_names:
  axes[axes_index].plot(global_steps, [x[metric_name] for x in metrics], label=metric_name)
 axes[axes_index].legend()
 axes[axes_index].set_xlabel("Global Step")

png

Özellikle doğruluk hızla artarken, kaybın hızla azaldığını görebiliriz. Tahminin gerçek etiketlerle nasıl ilişkili olduğunu kontrol etmek için bazı örnekler çizelim:

predictions = estimator.predict(functools.partial(input_fn_predict, params))
first_10_predictions = list(itertools.islice(predictions, 10))

display_df(
 pd.DataFrame({
   TEXT_FEATURE_NAME: [pred['features'].decode('utf8') for pred in first_10_predictions],
   LABEL_NAME: [THE_DATASET.class_names()[pred['labels']] for pred in first_10_predictions],
   'prediction': [THE_DATASET.class_names()[pred['predictions']] for pred in first_10_predictions]
 }))
2021-11-05 11:38:45.219327: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/ipykernel_launcher.py:8: UserWarning: `tf.layers.dense` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `tf.keras.layers.Dense` instead.

Bu rastgele örnek için modelin çoğu zaman doğru etiketi tahmin ettiğini görebiliriz, bu da bilimsel cümleleri oldukça iyi yerleştirebileceğini gösterir.

Sıradaki ne?

Artık TF-Hub'ın CORD-19 Swivel yerleştirmeleri hakkında biraz daha bilgi edindiğinize göre, sizi COVID-19 ile ilgili akademik metinlerden bilimsel içgörüler kazanmaya katkıda bulunmak için CORD-19 Kaggle yarışmasına katılmaya teşvik ediyoruz.