TensorFlow Hub Nesne Algılama İşbirliği

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın GitHub'da görüntüle Not defterini indir TF Hub modellerine bakın

TensorFlow Hub Nesne Algılama İşbirliğine Hoş Geldiniz! Bu not defteri, görüntüler üzerinde "kullanıma hazır" bir nesne algılama modeli çalıştırma adımlarında size yol gösterecektir.

Daha fazla model

Bu toplama COCO 2017 veri kümesi üzerinde eğitilmiştir TF 2 obje tespit etme modelini ihtiva etmektedir. Burada şu anda üzerinde barındırılan tüm nesne algılama modellerini bulabilirsiniz tfhub.dev .

İçe Aktarma ve Kurulum

Temel ithalatla başlayalım.

# This Colab requires TF 2.5.
pip install -U tensorflow>=2.5
import os
import pathlib

import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt

import io
import scipy.misc
import numpy as np
from six import BytesIO
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
from six.moves.urllib.request import urlopen

import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub

tf.get_logger().setLevel('ERROR')
2021-07-29 12:46:47.920264: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0

Araçlar

Daha sonra ihtiyaç duyulacak bazı yardımcı programları oluşturmak için aşağıdaki hücreyi çalıştırın:

 • Bir görüntüyü yüklemek için yardımcı yöntem
 • Model Adının TF Hub tanıtıcısına eşlenmesi
 • COCO 2017 veri kümesi için İnsan Anahtar Noktaları içeren demetlerin listesi. Bu, anahtar noktaları olan modeller için gereklidir.

Görselleştirme araçları

Görüntüleri uygun algılanan kutular, anahtar noktalar ve segmentasyon ile görselleştirmek için TensorFlow Object Detection API'sini kullanacağız. Yüklemek için repoyu klonlayacağız.

# Clone the tensorflow models repository
git clone --depth 1 https://github.com/tensorflow/models
Cloning into 'models'...
remote: Enumerating objects: 2811, done.[K
remote: Counting objects: 100% (2811/2811), done.[K
remote: Compressing objects: 100% (2348/2348), done.[K
remote: Total 2811 (delta 720), reused 1326 (delta 427), pack-reused 0[K
Receiving objects: 100% (2811/2811), 32.80 MiB | 25.14 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (720/720), done.

Nesne Algılama API'sini Yükleme

sudo apt install -y protobuf-compiler
cd models/research/
protoc object_detection/protos/*.proto --python_out=.
cp object_detection/packages/tf2/setup.py .
python -m pip install .

Artık daha sonra ihtiyaç duyacağımız bağımlılıkları içe aktarabiliriz.

from object_detection.utils import label_map_util
from object_detection.utils import visualization_utils as viz_utils
from object_detection.utils import ops as utils_ops

%matplotlib inline

Etiket haritası verilerini yükleyin (çizim için).

Etiket haritalar bizim büklüm ağı öngördüğünde böylece, kategori adlarına indeks numaralarını karşılık 5 , biz bu karşılık gelir biliyorum airplane . Burada dahili yardımcı işlevler kullanıyoruz, ancak bir sözlük eşleme tamsayılarını uygun dize etiketlerine döndüren herhangi bir şey iyi olur.

Basit olması için, Nesne Algılama API kodunu yüklediğimiz depodan yükleyeceğiz.

PATH_TO_LABELS = './models/research/object_detection/data/mscoco_label_map.pbtxt'
category_index = label_map_util.create_category_index_from_labelmap(PATH_TO_LABELS, use_display_name=True)

Bir algılama modeli oluşturun ve önceden eğitilmiş model ağırlıklarını yükleyin

Burada hangi Object Detection modelini kullanacağımızı seçeceğiz. Mimariyi seçin ve otomatik olarak yüklenecektir. Daha sonra başka mimarileri denemek için modeli değiştirmek isterseniz, sonraki hücreyi değiştirin ve aşağıdakileri çalıştırın.

İpucu: Seçili modeli hakkında daha fazla ayrıntı istiyorsanız, bağlantıyı (model kolu) izleyin ve TF Hub ek belgeleri inceleyebilirsiniz. Bir model seçtikten sonra, daha kolay hale getirmek için tutacağı yazdıracağız.

Model Seçimi

Selected model:CenterNet HourGlass104 Keypoints 512x512
Model Handle at TensorFlow Hub: https://tfhub.dev/tensorflow/centernet/hourglass_512x512_kpts/1

Seçilen modeli TensorFlow Hub'dan yükleme

Burada sadece seçilen model tanıtıcısına ihtiyacımız var ve onu belleğe yüklemek için Tensorflow Hub kitaplığını kullanıyoruz.

print('loading model...')
hub_model = hub.load(model_handle)
print('model loaded!')
loading model...
2021-07-29 12:47:58.250660: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcuda.so.1
2021-07-29 12:47:58.902318: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:47:58.903211: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:47:58.903258: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
2021-07-29 12:47:58.907111: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublas.so.11
2021-07-29 12:47:58.907220: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublasLt.so.11
2021-07-29 12:47:58.908416: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcufft.so.10
2021-07-29 12:47:58.908804: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcurand.so.10
2021-07-29 12:47:58.909937: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcusolver.so.11
2021-07-29 12:47:58.910898: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcusparse.so.11
2021-07-29 12:47:58.911133: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudnn.so.8
2021-07-29 12:47:58.911272: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:47:58.912260: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:47:58.913201: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:47:58.913915: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] This TensorFlow binary is optimized with oneAPI Deep Neural Network Library (oneDNN) to use the following CPU instructions in performance-critical operations: AVX2 AVX512F FMA
To enable them in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
2021-07-29 12:47:58.914543: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:47:58.915462: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:47:58.915573: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:47:58.916522: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:47:58.917369: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:47:58.917413: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
2021-07-29 12:47:59.515621: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:47:59.515661: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_42408) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
cc:1264]   0 
2021-07-29 12:47:59.515671: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:47:59.515963: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:47:59.516978: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:47:59.517921: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:47:59.518868: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_209416) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_220336) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_39751) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_218416) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_encoder_decoder_block_layer_call_and_return_conditional_losses_191780) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_hourglass_network_layer_call_and_return_conditional_losses_95722) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_221896) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_convolutional_block_73_layer_call_and_return_conditional_losses_67031) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_24349) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_211456) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_39306) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_47074) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_44404) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_37736) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_55611) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_216136) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_27222) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_222496) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_54225) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_216016) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_33439) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_22353) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_55134) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_31214) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_52655) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_211936) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_217816) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_45955) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_28112) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_212896) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_205696) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_45078) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_43959) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_49731) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_46845) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_27896) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_28557) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_215656) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_29447) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_21018) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_convolutional_block_73_layer_call_and_return_conditional_losses_204261) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_41747) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_49070) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_222016) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_31443) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_212536) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_206896) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_214816) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_23014) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_convolutional_block_36_layer_call_and_return_conditional_losses_66742) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_38397) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_40857) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_205336) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_51530) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_220096) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_207256) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_input_downsample_block_layer_call_and_return_conditional_losses_56840) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_207616) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_220936) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_23904) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_210496) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_41963) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_222976) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_206416) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_221776) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_223336) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_42637) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_205816) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_212416) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_224296) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_21908) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_212176) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_23230) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_36363) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_35702) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_39967) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_44633) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_27451) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_218296) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_38181) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_56272) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_convolutional_block_71_layer_call_and_return_conditional_losses_77067) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_208696) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_224056) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_50621) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_38645) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_217936) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_216616) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_216496) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_209776) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_213016) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_36611) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_214456) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_215296) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_206776) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_213256) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_46184) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_221056) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_220816) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_39535) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_206176) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_217576) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_210736) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_208816) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_220456) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_32333) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_32104) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_53793) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_207136) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_208216) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_input_downsample_block_layer_call_and_return_conditional_losses_184458) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_222256) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_217096) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_encoder_decoder_block_5_layer_call_and_return_conditional_losses_73080) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_215896) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_27667) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_206056) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_210976) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_210616) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_213496) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_55382) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_34113) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_53100) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_22798) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_21247) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_223936) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_218536) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_29002) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_216856) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_216256) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_207856) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_31659) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_217696) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_21463) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_33223) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_54689) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_convolutional_block_72_layer_call_and_return_conditional_losses_66888) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_208456) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_35454) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_217216) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_208936) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_49960) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_26345) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_215056) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_42192) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_41531) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_216736) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_28786) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_220216) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_49286) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_219136) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_37056) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_22124) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_209656) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_37952) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_21679) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_convolutional_block_36_layer_call_and_return_conditional_losses_203862) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_209056) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_209176) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_25671) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_48625) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_214696) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_214216) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_hourglass_network_layer_call_and_return_conditional_losses_158598) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_223816) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_206296) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_217336) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_215536) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_210256) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_41302) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_30553) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_45739) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_29892) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_221296) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_206536) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_211216) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_209296) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_47290) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_208336) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_38861) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_222136) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_219616) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_51066) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_205936) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_215176) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_32778) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_24794) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_212776) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_205456) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_26116) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_212656) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_27006) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_35238) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_23459) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_214936) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_44188) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_219736) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_35918) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_51746) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_218656) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_34329) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_34793) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_29663) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_37488) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_46400) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_51282) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_210856) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_221656) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_205216) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_30782) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_52191) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_219496) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_56043) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_30998) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_222616) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_215416) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_220576) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_42853) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_25900) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_214576) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_41086) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_29218) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_53348) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_25010) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_216976) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_40196) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_219856) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_211096) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_36147) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_35009) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_54473) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_hourglass_network_layer_call_and_return_conditional_losses_177444) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_217456) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_40641) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_222856) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_48180) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_32549) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_215776) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_219376) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_213136) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_47951) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_39090) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_28341) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_207496) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_33668) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_convolutional_block_72_layer_call_and_return_conditional_losses_204131) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_223456) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_52884) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_encoder_decoder_block_5_layer_call_and_return_conditional_losses_200628) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_223576) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_30337) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_24565) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_210376) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_212296) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_222376) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_center_net_hourglass_feature_extractor_layer_call_and_return_conditional_losses_120906) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_220696) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_224176) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_24120) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_36827) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_214096) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_223216) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_34545) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_211576) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_213376) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_25455) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_222736) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_49515) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_218056) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_213616) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_207016) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_51975) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_221536) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_52439) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_211696) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_encoder_decoder_block_layer_call_and_return_conditional_losses_62755) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_44849) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_residual_block_69_layer_call_and_return_conditional_losses_204469) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_209896) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_208576) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_208096) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_206656) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_45523) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_207976) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_53564) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_26561) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_223696) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_48396) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_48841) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_221176) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_residual_block_69_layer_call_and_return_conditional_losses_67266) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_50176) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_50850) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_218176) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_223096) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_50405) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_37272) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_210016) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_209536) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_219016) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_47519) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_54918) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_219976) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_31888) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_210136) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_54009) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_211816) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_46629) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_23675) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_convolutional_block_71_layer_call_and_return_conditional_losses_203998) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_43527) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_40412) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_205576) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_214336) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_218776) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_22569) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_207376) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_45294) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_221416) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_212056) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_32994) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_213736) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_center_net_hourglass_feature_extractor_layer_call_and_return_conditional_losses_139752) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_213856) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_207736) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_43082) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_216376) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_43743) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_43298) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_25226) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_33884) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_26790) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_211336) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_47735) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_30108) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_219256) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_213976) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_218896) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_55827) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
WARNING:absl:Importing a function (__inference_batchnorm_layer_call_and_return_conditional_losses_56488) with ops with custom gradients. Will likely fail if a gradient is requested.
model loaded!

Resim yükleme

Modeli basit bir görüntü üzerinde deneyelim. Buna yardımcı olmak için test görüntülerinin bir listesini sunuyoruz.

Merak ediyorsanız, deneyebileceğiniz bazı basit şeyler şunlardır:

 • Kendi resimleriniz üzerinde çıkarım yapmayı deneyin, sadece bunları ortak çalışmaya yükleyin ve aşağıdaki hücrede olduğu gibi yükleyin.
 • Giriş görüntülerinden bazılarını değiştirin ve algılamanın hala çalışıp çalışmadığını görün. Burada denenecek bazı basit şeyler arasında görüntüyü yatay olarak çevirmek veya gri tonlamaya dönüştürmek yer alır (giriş görüntüsünün yine de 3 kanala sahip olmasını beklediğimizi unutmayın).

Dikkatli olun: Bir alfa kanalı ile görüntüleri kullanırken, model 3 kanal görüntüleri bekliyoruz ve alfa bir 4th olarak sayılacaktır.

Görüntü Seçimi (hücreyi çalıştırmayı unutmayın!)

png

çıkarımı yapmak

Çıkarımı yapmak için sadece TF Hub yüklü modelimizi çağırmamız gerekiyor.

Deneyebileceğiniz şeyler:

 • Çıktısını result['detection_boxes'] ve görüntüdeki kutularına kutu yerleri eşleştirmeye çalışır. Koordinatların normalleştirilmiş biçimde verildiğine dikkat edin (yani, [0, 1] aralığında).
 • sonuçta bulunan diğer çıkış anahtarlarını inceleyin. Modellerin dokümantasyon sayfasında tam bir dokümantasyon görülebilir (tarayıcınızı daha önce yazdırılan model tutamağına yönlendirerek)
# running inference
results = hub_model(image_np)

# different object detection models have additional results
# all of them are explained in the documentation
result = {key:value.numpy() for key,value in results.items()}
print(result.keys())
2021-07-29 12:48:38.049124: I tensorflow/compiler/mlir/mlir_graph_optimization_pass.cc:176] None of the MLIR Optimization Passes are enabled (registered 2)
2021-07-29 12:48:38.178759: I tensorflow/core/platform/profile_utils/cpu_utils.cc:114] CPU Frequency: 2000179999 Hz
2021-07-29 12:48:38.927843: W tensorflow/core/grappler/optimizers/loop_optimizer.cc:906] Skipping loop optimization for Merge node with control input: StatefulPartitionedCall/cond/then/_918/cond/Assert_2/AssertGuard/branch_executed/_1123
2021-07-29 12:48:40.206597: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudnn.so.8
2021-07-29 12:48:40.674626: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_dnn.cc:359] Loaded cuDNN version 8100
2021-07-29 12:48:41.378432: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublas.so.11
2021-07-29 12:48:41.749470: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublasLt.so.11
dict_keys(['detection_classes', 'detection_keypoints', 'detection_boxes', 'detection_scores', 'detection_keypoint_scores', 'num_detections'])

Sonuçları görselleştirme

Burada, çıkarım adımındaki kareleri (ve varsa anahtar noktaları) göstermek için TensorFlow Nesne Algılama API'sine ihtiyacımız olacak.

Bu yöntemin tam dokümantasyon görülebilir burada

Burada, örneğin, resim grubu olabilir min_score_thresh diğer değerlere (0 ve 1 arasında) daha bulgulama ya da daha fazla algılamaları filtrelemek için izin vermek.

label_id_offset = 0
image_np_with_detections = image_np.copy()

# Use keypoints if available in detections
keypoints, keypoint_scores = None, None
if 'detection_keypoints' in result:
 keypoints = result['detection_keypoints'][0]
 keypoint_scores = result['detection_keypoint_scores'][0]

viz_utils.visualize_boxes_and_labels_on_image_array(
   image_np_with_detections[0],
   result['detection_boxes'][0],
   (result['detection_classes'][0] + label_id_offset).astype(int),
   result['detection_scores'][0],
   category_index,
   use_normalized_coordinates=True,
   max_boxes_to_draw=200,
   min_score_thresh=.30,
   agnostic_mode=False,
   keypoints=keypoints,
   keypoint_scores=keypoint_scores,
   keypoint_edges=COCO17_HUMAN_POSE_KEYPOINTS)

plt.figure(figsize=(24,32))
plt.imshow(image_np_with_detections[0])
plt.show()

png

[İsteğe bağlı]

Mevcut nesne algılama modelleri arasında Mask R-CNN vardır ve bu modelin çıktısı örnek segmentasyonuna izin verir.

Biz önce yaptığımız aynı yöntemi kullanır görselleştirmek ama bir ek parametre ekleyerek için: instance_masks=output_dict.get('detection_masks_reframed', None)

# Handle models with masks:
image_np_with_mask = image_np.copy()

if 'detection_masks' in result:
 # we need to convert np.arrays to tensors
 detection_masks = tf.convert_to_tensor(result['detection_masks'][0])
 detection_boxes = tf.convert_to_tensor(result['detection_boxes'][0])

 # Reframe the the bbox mask to the image size.
 detection_masks_reframed = utils_ops.reframe_box_masks_to_image_masks(
      detection_masks, detection_boxes,
       image_np.shape[1], image_np.shape[2])
 detection_masks_reframed = tf.cast(detection_masks_reframed > 0.5,
                   tf.uint8)
 result['detection_masks_reframed'] = detection_masks_reframed.numpy()

viz_utils.visualize_boxes_and_labels_on_image_array(
   image_np_with_mask[0],
   result['detection_boxes'][0],
   (result['detection_classes'][0] + label_id_offset).astype(int),
   result['detection_scores'][0],
   category_index,
   use_normalized_coordinates=True,
   max_boxes_to_draw=200,
   min_score_thresh=.30,
   agnostic_mode=False,
   instance_masks=result.get('detection_masks_reframed', None),
   line_thickness=8)

plt.figure(figsize=(24,32))
plt.imshow(image_np_with_mask[0])
plt.show()

png