Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Tải số liệu từ máy chủ Prometheus

Xem trên TensorFlow.org Chạy trong Google Colab Xem nguồn trên GitHub Tải vở

Tổng quat

Hướng dẫn này tải các số liệu CoreDNS từ máy chủ Prometheus vào tf.data.Dataset , sau đó sử dụng tf.keras để đào tạo và suy luận.

CoreDNS là một máy chủ DNS tập trung vào khám phá dịch vụ và được triển khai rộng rãi như một phần của cụm Kubernetes . Vì lý do đó, nó thường được theo dõi chặt chẽ bởi các hoạt động devops.

Hướng dẫn này là một ví dụ có thể được sử dụng bởi các tín đồ đang tìm kiếm tự động hóa trong hoạt động của họ thông qua học máy.

Cài đặt và sử dụng

Cài đặt gói tenorflow-io cần thiết và khởi động lại thời gian chạy

 import os
 
 try:
 %tensorflow_version 2.x
except Exception:
 pass
 
TensorFlow 2.x selected.

pip install tensorflow-io
Requirement already satisfied: tensorflow-io in /usr/local/lib/python3.6/dist-packages (0.12.0)
Requirement already satisfied: tensorflow<2.2.0,>=2.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow-io) (2.1.0)
Requirement already satisfied: opt-einsum>=2.3.2 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.2.0)
Requirement already satisfied: google-pasta>=0.1.6 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.1.8)
Requirement already satisfied: tensorflow-estimator<2.2.0,>=2.1.0rc0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.1.0)
Requirement already satisfied: tensorboard<2.2.0,>=2.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.1.0)
Requirement already satisfied: wheel>=0.26; python_version >= "3" in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.34.2)
Requirement already satisfied: grpcio>=1.8.6 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.27.2)
Requirement already satisfied: astor>=0.6.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.8.1)
Requirement already satisfied: absl-py>=0.7.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.9.0)
Requirement already satisfied: termcolor>=1.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.1.0)
Requirement already satisfied: numpy<2.0,>=1.16.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.18.1)
Requirement already satisfied: keras-applications>=1.0.8 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.0.8)
Requirement already satisfied: protobuf>=3.8.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.11.3)
Requirement already satisfied: keras-preprocessing>=1.1.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.1.0)
Requirement already satisfied: wrapt>=1.11.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.12.0)
Requirement already satisfied: gast==0.2.2 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.2.2)
Requirement already satisfied: scipy==1.4.1; python_version >= "3" in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.4.1)
Requirement already satisfied: six>=1.12.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.14.0)
Requirement already satisfied: markdown>=2.6.8 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.2.1)
Requirement already satisfied: setuptools>=41.0.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (45.2.0)
Requirement already satisfied: werkzeug>=0.11.15 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.0.0)
Requirement already satisfied: google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.4.1)
Requirement already satisfied: google-auth<2,>=1.6.3 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.11.2)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.21.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.23.0)
Requirement already satisfied: h5py in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from keras-applications>=1.0.8->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.10.0)
Requirement already satisfied: requests-oauthlib>=0.7.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.3.0)
Requirement already satisfied: pyasn1-modules>=0.2.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.2.8)
Requirement already satisfied: cachetools<5.0,>=2.0.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (4.0.0)
Requirement already satisfied: rsa<4.1,>=3.1.4 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (4.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2019.11.28)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (2.9)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (1.25.8)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests<3,>=2.21.0->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.0.4)
Requirement already satisfied: oauthlib>=3.0.0 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from requests-oauthlib>=0.7.0->google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (3.1.0)
Requirement already satisfied: pyasn1<0.5.0,>=0.4.6 in /tensorflow-2.1.0/python3.6 (from pyasn1-modules>=0.2.1->google-auth<2,>=1.6.3->tensorboard<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow<2.2.0,>=2.1.0->tensorflow-io) (0.4.8)

 from datetime import datetime

import tensorflow as tf
import tensorflow_io as tfio
 

Cài đặt và thiết lập CoreDNS và Prometheus

Đối với mục đích demo, máy chủ CoreDNS cục bộ có cổng 9053 mở để nhận truy vấn DNS và cổng 9153 (defult) mở để hiển thị số liệu cho việc nạo. Sau đây là cấu hình Corefile cơ bản cho CoreDNS và có sẵn để tải xuống :

 .:9053 {
 prometheus
 whoami
}
 

Thông tin chi tiết về cài đặt có thể được tìm thấy trong tài liệu của CoreDNS.

 !curl -s -OL https://github.com/coredns/coredns/releases/download/v1.6.7/coredns_1.6.7_linux_amd64.tgz
!tar -xzf coredns_1.6.7_linux_amd64.tgz

!curl -s -OL https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/io/master/docs/tutorials/prometheus/Corefile

!cat Corefile
 
.:9053 {
 prometheus
 whoami
}

 # Run `./coredns` as a background process.
# IPython doesn't recognize `&` in inline bash cells.
get_ipython().system_raw('./coredns &')
 

Bước tiếp theo là thiết lập máy chủ Prometheus và sử dụng Prometheus để loại bỏ các số liệu CoreDNS được hiển thị trên cổng 9153 từ phía trên. Tệp prometheus.yml cho cấu hình cũng có sẵn để tải xuống :

 !curl -s -OL https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.15.2/prometheus-2.15.2.linux-amd64.tar.gz
!tar -xzf prometheus-2.15.2.linux-amd64.tar.gz --strip-components=1

!curl -s -OL https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/io/master/docs/tutorials/prometheus/prometheus.yml

!cat prometheus.yml
 
global:
 scrape_interval:   1s
 evaluation_interval: 1s
alerting:
 alertmanagers:

 - static_configs:
  - targets:
rule_files:
scrape_configs:
- job_name: 'prometheus'
 static_configs:
 - targets: ['localhost:9090']
- job_name: "coredns"
 static_configs:
 - targets: ['localhost:9153']

 # Run `./prometheus` as a background process.
# IPython doesn't recognize `&` in inline bash cells.
get_ipython().system_raw('./prometheus &')
 

Để hiển thị một số hoạt động, lệnh dig có thể được sử dụng để tạo một vài truy vấn DNS đối với máy chủ CoreDNS đã được thiết lập:

sudo apt-get install -y -qq dnsutils
dig @127.0.0.1 -p 9053 demo1.example.org

; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.11-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -p 9053 demo1.example.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53868
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 855234f1adcb7a28 (echoed)
;; QUESTION SECTION:
;demo1.example.org.   IN A

;; ADDITIONAL SECTION:
demo1.example.org. 0  IN A  127.0.0.1
_udp.demo1.example.org. 0  IN SRV 0 0 45361 .

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#9053(127.0.0.1)
;; WHEN: Tue Mar 03 22:35:20 UTC 2020
;; MSG SIZE rcvd: 132


dig @127.0.0.1 -p 9053 demo2.example.org

; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.11-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 -p 9053 demo2.example.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53163
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: f18b2ba23e13446d (echoed)
;; QUESTION SECTION:
;demo2.example.org.   IN A

;; ADDITIONAL SECTION:
demo2.example.org. 0  IN A  127.0.0.1
_udp.demo2.example.org. 0  IN SRV 0 0 42194 .

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#9053(127.0.0.1)
;; WHEN: Tue Mar 03 22:35:21 UTC 2020
;; MSG SIZE rcvd: 132


Giờ đây, một máy chủ CoreDNS có số liệu được quét bởi máy chủ Prometheus và sẵn sàng để được sử dụng bởi TensorFlow.

Tạo bộ dữ liệu cho các số liệu CoreDNS và sử dụng nó trong TensorFlow

Tạo một Bộ dữ liệu cho các số liệu CoreDNS có sẵn từ máy chủ tfio.experimental.IODataset.from_prometheus , có thể được thực hiện với tfio.experimental.IODataset.from_prometheus . Ở mức tối thiểu hai đối số là cần thiết. query được chuyển đến máy chủ Prometheus để chọn số liệu và length là khoảng thời gian bạn muốn tải vào Bộ dữ liệu.

Bạn có thể bắt đầu với "coredns_dns_request_count_total""5" (giây) để tạo Bộ dữ liệu bên dưới. Vì trước đó trong hướng dẫn, hai truy vấn DNS đã được gửi, dự kiến ​​các số liệu cho "coredns_dns_request_count_total" sẽ là "2.0" vào cuối chuỗi thời gian:

 dataset = tfio.experimental.IODataset.from_prometheus(
   "coredns_dns_request_count_total", 5, endpoint="http://localhost:9090")


print("Dataset Spec:\n{}\n".format(dataset.element_spec))

print("CoreDNS Time Series:")
for (time, value) in dataset:
 # time is milli second, convert to data time:
 time = datetime.fromtimestamp(time // 1000)
 print("{}: {}".format(time, value['coredns']['localhost:9153']['coredns_dns_request_count_total']))
 
Dataset Spec:
(TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int64, name=None), {'coredns': {'localhost:9153': {'coredns_dns_request_count_total': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float64, name=None)} } })

CoreDNS Time Series:
2020-03-03 22:35:17: 2.0
2020-03-03 22:35:18: 2.0
2020-03-03 22:35:19: 2.0
2020-03-03 22:35:20: 2.0
2020-03-03 22:35:21: 2.0

Nhìn sâu hơn vào thông số kỹ thuật của Bộ dữ liệu:

 (
 TensorSpec(shape=(), dtype=tf.int64, name=None),
 {
  'coredns': {
   'localhost:9153': {
    'coredns_dns_request_count_total': TensorSpec(shape=(), dtype=tf.float64, name=None)
   }
  }
 }
)

 

Rõ ràng là tập dữ liệu bao gồm một tuple (time, values) trong đó trường values là một lệnh python được mở rộng thành:

 "job_name": {
 "instance_name": {
  "metric_name": value,
 },
}
 

Trong ví dụ trên, 'coredns' là tên công việc, 'localhost:9153' là tên ví dụ và 'coredns_dns_request_count_total' là tên số liệu. Lưu ý rằng tùy thuộc vào truy vấn Prometheus được sử dụng, có thể trả về nhiều công việc / trường hợp / số liệu. Đây cũng là lý do tại sao python dict đã được sử dụng trong cấu trúc của Dataset.

Lấy một truy vấn khác "go_memstats_gc_sys_bytes" làm ví dụ. Vì cả CoreDNS và Prometheus đều được viết bằng Golang, "go_memstats_gc_sys_bytes" số liệu "go_memstats_gc_sys_bytes" có sẵn cho cả công việc "coredns" và công việc "prometheus" :

 dataset = tfio.experimental.IODataset.from_prometheus(
  "go_memstats_gc_sys_bytes", 5, endpoint="http://localhost:9090")

print("Time Series CoreDNS/Prometheus Comparision:")
for (time, value) in dataset:
 # time is milli second, convert to data time:
 time = datetime.fromtimestamp(time // 1000)
 print("{}: {}/{}".format(
   time,
   value['coredns']['localhost:9153']['go_memstats_gc_sys_bytes'],
   value['prometheus']['localhost:9090']['go_memstats_gc_sys_bytes']))
 
Time Series CoreDNS/Prometheus Comparision:
2020-03-03 22:35:17: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:18: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:19: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:20: 2385920.0/2775040.0
2020-03-03 22:35:21: 2385920.0/2775040.0

Bộ Dataset đã tạo sẵn sàng được chuyển trực tiếp đến tf.keras cho mục đích đào tạo hoặc suy luận ngay bây giờ.

Sử dụng bộ dữ liệu để đào tạo mô hình

Với số liệu Dataset được tạo, có thể trực tiếp chuyển Dataset sang tf.keras để đào tạo mô hình hoặc suy luận.

Đối với mục đích demo, hướng dẫn này sẽ chỉ sử dụng mô hình LSTM rất đơn giản với 1 tính năng và 2 bước làm đầu vào:

 n_steps, n_features = 2, 1
simple_lstm_model = tf.keras.models.Sequential([
  tf.keras.layers.LSTM(8, input_shape=(n_steps, n_features)),
  tf.keras.layers.Dense(1)
])

simple_lstm_model.compile(optimizer='adam', loss='mae')

 

Tập dữ liệu được sử dụng là giá trị của 'go_memstats_sys_bytes' cho CoreDNS với 10 mẫu. Tuy nhiên, do một cửa sổ trượt của window=n_stepsshift=1 được hình thành, nên cần có các mẫu bổ sung (đối với bất kỳ hai yếu tố liên quan nào, đầu tiên được lấy là x và thứ hai được lấy là y để đào tạo). Tổng cộng là 10 + n_steps - 1 + 1 = 12 giây.

Giá trị dữ liệu cũng được chia tỷ lệ thành [0, 1] .

 n_samples = 10

dataset = tfio.experimental.IODataset.from_prometheus(
  "go_memstats_sys_bytes", n_samples + n_steps - 1 + 1, endpoint="http://localhost:9090")

# take go_memstats_gc_sys_bytes from coredns job 
dataset = dataset.map(lambda _, v: v['coredns']['localhost:9153']['go_memstats_sys_bytes'])

# find the max value and scale the value to [0, 1]
v_max = dataset.reduce(tf.constant(0.0, tf.float64), tf.math.maximum)
dataset = dataset.map(lambda v: (v / v_max))

# expand the dimension by 1 to fit n_features=1
dataset = dataset.map(lambda v: tf.expand_dims(v, -1))

# take a sliding window
dataset = dataset.window(n_steps, shift=1, drop_remainder=True)
dataset = dataset.flat_map(lambda d: d.batch(n_steps))


# the first value is x and the next value is y, only take 10 samples
x = dataset.take(n_samples)
y = dataset.skip(1).take(n_samples)

dataset = tf.data.Dataset.zip((x, y))

# pass the final dataset to model.fit for training
simple_lstm_model.fit(dataset.batch(1).repeat(10), epochs=5, steps_per_epoch=10)
 
Train for 10 steps
Epoch 1/5
10/10 [==============================] - 2s 150ms/step - loss: 0.8484
Epoch 2/5
10/10 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.7808
Epoch 3/5
10/10 [==============================] - 0s 10ms/step - loss: 0.7102
Epoch 4/5
10/10 [==============================] - 0s 11ms/step - loss: 0.6359
Epoch 5/5
10/10 [==============================] - 0s 11ms/step - loss: 0.5572

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f1758f3da90>

Mô hình được đào tạo ở trên không thực sự hữu ích vì máy chủ CoreDNS đã được thiết lập trong hướng dẫn này không có bất kỳ khối lượng công việc nào. Tuy nhiên, đây là một đường ống làm việc có thể được sử dụng để tải các số liệu từ các máy chủ sản xuất thực sự. Mô hình sau đó có thể được cải tiến để giải quyết vấn đề trong thế giới thực của tự động hóa tín đồ.