ایجاد مدل های Keras با لایه های TFL

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

برای ساخت مدل های Keras با یکنواختی و سایر محدودیت های شکل می توانید از لایه های TFL Keras استفاده کنید. این مثال با استفاده از لایه های TFL ، یک مدل شبکه کالیبره شده برای مجموعه داده های قلب UCI ساخته و آموزش می دهد.

در یک مدل شبکه کالیبره شده ، هر ویژگی توسط یک tfl.layers.PWLCalibration یا یک tfl.layers.CategoricalCalibration می شود و نتایج به صورت غیر خطی با استفاده از tfl.layers.Lattice ذوب می tfl.layers.Lattice .

برپایی

نصب بسته TF Lattice:

pip install -q tensorflow-lattice pydot

وارد کردن بسته های مورد نیاز:

import tensorflow as tf

import logging
import numpy as np
import pandas as pd
import sys
import tensorflow_lattice as tfl
from tensorflow import feature_column as fc
logging.disable(sys.maxsize)

بارگیری مجموعه داده UCI Statlog (قلب):

# UCI Statlog (Heart) dataset.
csv_file = tf.keras.utils.get_file(
  'heart.csv', 'http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/heart.csv')
training_data_df = pd.read_csv(csv_file).sample(
  frac=1.0, random_state=41).reset_index(drop=True)
training_data_df.head()

تنظیم مقادیر پیش فرض مورد استفاده برای آموزش در این راهنما:

LEARNING_RATE = 0.1
BATCH_SIZE = 128
NUM_EPOCHS = 100

مدل کراس متوالی

این مثال یک مدل Sequential Keras ایجاد می کند و فقط از لایه های TFL استفاده می کند.

لایه های شبکه انتظار دارند که input[i] در [0, lattice_sizes[i] - 1.0] اندازه های شبکه [0, lattice_sizes[i] - 1.0] ، بنابراین باید اندازه های شبکه را جلوتر از لایه های کالیبراسیون تعریف کنیم تا بتوانیم به درستی [0, lattice_sizes[i] - 1.0] لایه های کالیبراسیون را مشخص کنیم.

# Lattice layer expects input[i] to be within [0, lattice_sizes[i] - 1.0], so
lattice_sizes = [3, 2, 2, 2, 2, 2, 2]

ما از یک لایه tfl.layers.ParallelCombination استفاده می کنیم تا لایه های کالیبراسیون را که باید به طور موازی اجرا شوند ، گروه بندی کنیم تا بتوانیم یک مدل Sequential ایجاد کنیم.

combined_calibrators = tfl.layers.ParallelCombination()

برای هر ویژگی یک لایه کالیبراسیون ایجاد می کنیم و آن را به لایه ترکیب موازی اضافه می کنیم. برای ویژگی های عددی از tfl.layers.PWLCalibration و برای ویژگی های دسته بندی از tfl.layers.CategoricalCalibration استفاده می tfl.layers.CategoricalCalibration .

# ############### age ###############
calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Every PWLCalibration layer must have keypoints of piecewise linear
  # function specified. Easiest way to specify them is to uniformly cover
  # entire input range by using numpy.linspace().
  input_keypoints=np.linspace(
    training_data_df['age'].min(), training_data_df['age'].max(), num=5),
  # You need to ensure that input keypoints have same dtype as layer input.
  # You can do it by setting dtype here or by providing keypoints in such
  # format which will be converted to desired tf.dtype by default.
  dtype=tf.float32,
  # Output range must correspond to expected lattice input range.
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[0] - 1.0,
)
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### sex ###############
# For boolean features simply specify CategoricalCalibration layer with 2
# buckets.
calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=2,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[1] - 1.0,
  # Initializes all outputs to (output_min + output_max) / 2.0.
  kernel_initializer='constant')
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### cp ###############
calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Here instead of specifying dtype of layer we convert keypoints into
  # np.float32.
  input_keypoints=np.linspace(1, 4, num=4, dtype=np.float32),
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[2] - 1.0,
  monotonicity='increasing',
  # You can specify TFL regularizers as a tuple ('regularizer name', l1, l2).
  kernel_regularizer=('hessian', 0.0, 1e-4))
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### trestbps ###############
calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Alternatively, you might want to use quantiles as keypoints instead of
  # uniform keypoints
  input_keypoints=np.quantile(training_data_df['trestbps'],
                np.linspace(0.0, 1.0, num=5)),
  dtype=tf.float32,
  # Together with quantile keypoints you might want to initialize piecewise
  # linear function to have 'equal_slopes' in order for output of layer
  # after initialization to preserve original distribution.
  kernel_initializer='equal_slopes',
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[3] - 1.0,
  # You might consider clamping extreme inputs of the calibrator to output
  # bounds.
  clamp_min=True,
  clamp_max=True,
  monotonicity='increasing')
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### chol ###############
calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Explicit input keypoint initialization.
  input_keypoints=[126.0, 210.0, 247.0, 286.0, 564.0],
  dtype=tf.float32,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[4] - 1.0,
  # Monotonicity of calibrator can be decreasing. Note that corresponding
  # lattice dimension must have INCREASING monotonicity regardless of
  # monotonicity direction of calibrator.
  monotonicity='decreasing',
  # Convexity together with decreasing monotonicity result in diminishing
  # return constraint.
  convexity='convex',
  # You can specify list of regularizers. You are not limited to TFL
  # regularizrs. Feel free to use any :)
  kernel_regularizer=[('laplacian', 0.0, 1e-4),
            tf.keras.regularizers.l1_l2(l1=0.001)])
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### fbs ###############
calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=2,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[5] - 1.0,
  # For categorical calibration layer monotonicity is specified for pairs
  # of indices of categories. Output for first category in pair will be
  # smaller than output for second category.
  #
  # Don't forget to set monotonicity of corresponding dimension of Lattice
  # layer to '1'.
  monotonicities=[(0, 1)],
  # This initializer is identical to default one('uniform'), but has fixed
  # seed in order to simplify experimentation.
  kernel_initializer=tf.keras.initializers.RandomUniform(
    minval=0.0, maxval=lattice_sizes[5] - 1.0, seed=1))
combined_calibrators.append(calibrator)

# ############### restecg ###############
calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=3,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[6] - 1.0,
  # Categorical monotonicity can be partial order.
  monotonicities=[(0, 1), (0, 2)],
  # Categorical calibration layer supports standard Keras regularizers.
  kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l1_l2(l1=0.001),
  kernel_initializer='constant')
combined_calibrators.append(calibrator)

سپس یک لایه مشبک ایجاد می کنیم تا خروجی کالیبراتورها به صورت غیر خطی فیوز شوند.

توجه داشته باشید که باید یکنواختی شبکه را مشخص کنیم تا برای ابعاد مورد نیاز افزایش یابد. ترکیب با جهت یکنواختی در کالیبراسیون منجر به یک جهت صحیح انتها به انتهای یکنواختی می شود. این شامل یکنواختی جزئی لایه طبقه بندی طبقه بندی است.

lattice = tfl.layers.Lattice(
  lattice_sizes=lattice_sizes,
  monotonicities=[
    'increasing', 'none', 'increasing', 'increasing', 'increasing',
    'increasing', 'increasing'
  ],
  output_min=0.0,
  output_max=1.0)

سپس می توانیم با استفاده از کالیبراتورها و لایه های مشبک یک مدل متوالی ایجاد کنیم.

model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(combined_calibrators)
model.add(lattice)

آموزش همانند سایر مدل های کراس کار می کند.

features = training_data_df[[
  'age', 'sex', 'cp', 'trestbps', 'chol', 'fbs', 'restecg'
]].values.astype(np.float32)
target = training_data_df[['target']].values.astype(np.float32)

model.compile(
  loss=tf.keras.losses.mean_squared_error,
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adagrad(learning_rate=LEARNING_RATE))
model.fit(
  features,
  target,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=NUM_EPOCHS,
  validation_split=0.2,
  shuffle=False,
  verbose=0)

model.evaluate(features, target)
10/10 [==============================] - 0s 1ms/step - loss: 0.1551
0.15506614744663239

مدل Keras کاربردی

این مثال از یک API کاربردی برای ساخت مدل Keras استفاده می کند.

همانطور که در بخش قبلی ذکر شد ، لایه های شبکه انتظار دارند که input[i] در [0, lattice_sizes[i] - 1.0] اندازه های شبکه [0, lattice_sizes[i] - 1.0] ، بنابراین ما باید اندازه های شبکه را جلوتر از لایه های کالیبراسیون تعریف کنیم تا بتوانیم دامنه خروجی به درستی را تعیین کنیم لایه های کالیبراسیون.

# We are going to have 2-d embedding as one of lattice inputs.
lattice_sizes = [3, 2, 2, 3, 3, 2, 2]

برای هر ویژگی ، ما باید یک لایه ورودی و به دنبال آن یک لایه کالیبراسیون ایجاد کنیم. برای ویژگی های عددی از tfl.layers.PWLCalibration و برای ویژگی های دسته بندی از tfl.layers.CategoricalCalibration استفاده می tfl.layers.CategoricalCalibration .

model_inputs = []
lattice_inputs = []
# ############### age ###############
age_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='age')
model_inputs.append(age_input)
age_calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Every PWLCalibration layer must have keypoints of piecewise linear
  # function specified. Easiest way to specify them is to uniformly cover
  # entire input range by using numpy.linspace().
  input_keypoints=np.linspace(
    training_data_df['age'].min(), training_data_df['age'].max(), num=5),
  # You need to ensure that input keypoints have same dtype as layer input.
  # You can do it by setting dtype here or by providing keypoints in such
  # format which will be converted to desired tf.dtype by default.
  dtype=tf.float32,
  # Output range must correspond to expected lattice input range.
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[0] - 1.0,
  monotonicity='increasing',
  name='age_calib',
)(
  age_input)
lattice_inputs.append(age_calibrator)

# ############### sex ###############
# For boolean features simply specify CategoricalCalibration layer with 2
# buckets.
sex_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='sex')
model_inputs.append(sex_input)
sex_calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=2,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[1] - 1.0,
  # Initializes all outputs to (output_min + output_max) / 2.0.
  kernel_initializer='constant',
  name='sex_calib',
)(
  sex_input)
lattice_inputs.append(sex_calibrator)

# ############### cp ###############
cp_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='cp')
model_inputs.append(cp_input)
cp_calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Here instead of specifying dtype of layer we convert keypoints into
  # np.float32.
  input_keypoints=np.linspace(1, 4, num=4, dtype=np.float32),
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[2] - 1.0,
  monotonicity='increasing',
  # You can specify TFL regularizers as tuple ('regularizer name', l1, l2).
  kernel_regularizer=('hessian', 0.0, 1e-4),
  name='cp_calib',
)(
  cp_input)
lattice_inputs.append(cp_calibrator)

# ############### trestbps ###############
trestbps_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='trestbps')
model_inputs.append(trestbps_input)
trestbps_calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Alternatively, you might want to use quantiles as keypoints instead of
  # uniform keypoints
  input_keypoints=np.quantile(training_data_df['trestbps'],
                np.linspace(0.0, 1.0, num=5)),
  dtype=tf.float32,
  # Together with quantile keypoints you might want to initialize piecewise
  # linear function to have 'equal_slopes' in order for output of layer
  # after initialization to preserve original distribution.
  kernel_initializer='equal_slopes',
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[3] - 1.0,
  # You might consider clamping extreme inputs of the calibrator to output
  # bounds.
  clamp_min=True,
  clamp_max=True,
  monotonicity='increasing',
  name='trestbps_calib',
)(
  trestbps_input)
lattice_inputs.append(trestbps_calibrator)

# ############### chol ###############
chol_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='chol')
model_inputs.append(chol_input)
chol_calibrator = tfl.layers.PWLCalibration(
  # Explicit input keypoint initialization.
  input_keypoints=[126.0, 210.0, 247.0, 286.0, 564.0],
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[4] - 1.0,
  # Monotonicity of calibrator can be decreasing. Note that corresponding
  # lattice dimension must have INCREASING monotonicity regardless of
  # monotonicity direction of calibrator.
  monotonicity='decreasing',
  # Convexity together with decreasing monotonicity result in diminishing
  # return constraint.
  convexity='convex',
  # You can specify list of regularizers. You are not limited to TFL
  # regularizrs. Feel free to use any :)
  kernel_regularizer=[('laplacian', 0.0, 1e-4),
            tf.keras.regularizers.l1_l2(l1=0.001)],
  name='chol_calib',
)(
  chol_input)
lattice_inputs.append(chol_calibrator)

# ############### fbs ###############
fbs_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='fbs')
model_inputs.append(fbs_input)
fbs_calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=2,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[5] - 1.0,
  # For categorical calibration layer monotonicity is specified for pairs
  # of indices of categories. Output for first category in pair will be
  # smaller than output for second category.
  #
  # Don't forget to set monotonicity of corresponding dimension of Lattice
  # layer to '1'.
  monotonicities=[(0, 1)],
  # This initializer is identical to default one ('uniform'), but has fixed
  # seed in order to simplify experimentation.
  kernel_initializer=tf.keras.initializers.RandomUniform(
    minval=0.0, maxval=lattice_sizes[5] - 1.0, seed=1),
  name='fbs_calib',
)(
  fbs_input)
lattice_inputs.append(fbs_calibrator)

# ############### restecg ###############
restecg_input = tf.keras.layers.Input(shape=[1], name='restecg')
model_inputs.append(restecg_input)
restecg_calibrator = tfl.layers.CategoricalCalibration(
  num_buckets=3,
  output_min=0.0,
  output_max=lattice_sizes[6] - 1.0,
  # Categorical monotonicity can be partial order.
  monotonicities=[(0, 1), (0, 2)],
  # Categorical calibration layer supports standard Keras regularizers.
  kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l1_l2(l1=0.001),
  kernel_initializer='constant',
  name='restecg_calib',
)(
  restecg_input)
lattice_inputs.append(restecg_calibrator)

سپس یک لایه مشبک ایجاد می کنیم تا خروجی کالیبراتورها به صورت غیر خطی فیوز شوند.

توجه داشته باشید که باید یکنواختی شبکه را مشخص کنیم تا برای ابعاد مورد نیاز افزایش یابد. تركیب با جهت یكنواختی در كالیبراسیون منجر به یك جهت صحیح از انتها به انتهای یكنواختی خواهد شد. این شامل یکنواختی جزئی لایه tfl.layers.CategoricalCalibration است.

lattice = tfl.layers.Lattice(
  lattice_sizes=lattice_sizes,
  monotonicities=[
    'increasing', 'none', 'increasing', 'increasing', 'increasing',
    'increasing', 'increasing'
  ],
  output_min=0.0,
  output_max=1.0,
  name='lattice',
)(
  lattice_inputs)

برای افزودن انعطاف پذیری بیشتر به مدل ، یک لایه کالیبراسیون خروجی اضافه می کنیم.

model_output = tfl.layers.PWLCalibration(
  input_keypoints=np.linspace(0.0, 1.0, 5),
  name='output_calib',
)(
  lattice)

اکنون می توانیم با استفاده از ورودی ها و خروجی ها یک مدل ایجاد کنیم.

model = tf.keras.models.Model(
  inputs=model_inputs,
  outputs=model_output)
tf.keras.utils.plot_model(model, rankdir='LR')

png

آموزش همانند سایر مدل های کراس کار می کند. توجه داشته باشید که با تنظیمات ما ، ویژگی های ورودی به عنوان کنترل کننده جداگانه منتقل می شوند.

feature_names = ['age', 'sex', 'cp', 'trestbps', 'chol', 'fbs', 'restecg']
features = np.split(
  training_data_df[feature_names].values.astype(np.float32),
  indices_or_sections=len(feature_names),
  axis=1)
target = training_data_df[['target']].values.astype(np.float32)

model.compile(
  loss=tf.keras.losses.mean_squared_error,
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adagrad(LEARNING_RATE))
model.fit(
  features,
  target,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=NUM_EPOCHS,
  validation_split=0.2,
  shuffle=False,
  verbose=0)

model.evaluate(features, target)
10/10 [==============================] - 0s 1ms/step - loss: 0.1590
0.15900751948356628