TensorFlow là một nền tảng mã nguồn mở toàn diện dành cho máy học

TensorFlow giúp người mới bắt đầu và các chuyên gia dễ dàng tạo các mô hình máy học. Xem các phần bên dưới để bắt đầu.

Xem hướng dẫn

Hướng dẫn chỉ cho bạn cách sử dụng TensorFlow với các ví dụ hoàn chỉnh, từ đầu đến cuối.

xem hướng dẫn

Hướng dẫn giải thích các khái niệm và thành phần của TensorFlow.

Cho những người mới bắt đầu

Nơi tốt nhất để bắt đầu là với API tuần tự thân thiện với người dùng. Bạn có thể tạo các mô hình bằng cách ghép nối các khối xây dựng với nhau. Chạy ví dụ “Xin chào thế giới” bên dưới, sau đó truy cập phần hướng dẫn để tìm hiểu thêm.

Để học ML, hãy xem trang giáo dục của chúng tôi. Bắt đầu với các chương trình giảng dạy được tuyển chọn để cải thiện kỹ năng của bạn trong các lĩnh vực ML cơ bản.

import tensorflow as tf
mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train),(x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

model = tf.keras.models.Sequential([
 tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
 tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
 tf.keras.layers.Dropout(0.2),
 tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])

model.compile(optimizer='adam',
       loss='sparse_categorical_crossentropy',
       metrics=['accuracy'])

model.fit(x_train, y_train, epochs=5)
model.evaluate(x_test, y_test)

Dành cho chuyên gia

API phân lớp cung cấp giao diện xác định theo lần chạy cho nghiên cứu nâng cao. Tạo một lớp cho mô hình của bạn, sau đó bắt buộc phải viết chuyển tiếp. Dễ dàng tạo các lớp tùy chỉnh, kích hoạt và vòng lặp đào tạo. Chạy ví dụ “Xin chào thế giới” bên dưới, sau đó truy cập phần hướng dẫn để tìm hiểu thêm.

class MyModel(tf.keras.Model):
 def __init__(self):
  super(MyModel, self).__init__()
  self.conv1 = Conv2D(32, 3, activation='relu')
  self.flatten = Flatten()
  self.d1 = Dense(128, activation='relu')
  self.d2 = Dense(10, activation='softmax')

 def call(self, x):
  x = self.conv1(x)
  x = self.flatten(x)
  x = self.d1(x)
  return self.d2(x)
model = MyModel()

with tf.GradientTape() as tape:
 logits = model(images)
 loss_value = loss(logits, labels)
grads = tape.gradient(loss_value, model.trainable_variables)
optimizer.apply_gradients(zip(grads, model.trainable_variables))

Giải pháp cho các vấn đề phổ biến

Khám phá các hướng dẫn từng bước để giúp bạn với các dự án của mình.

Khái niệm cơ bản về ML với Keras
Mạng thần kinh đầu tiên của bạn

Huấn luyện mạng nơ-ron để phân loại hình ảnh quần áo, chẳng hạn như giày thể thao và áo sơ mi, trong phần tổng quan có nhịp độ nhanh này về một chương trình TensorFlow hoàn chỉnh.

sáng tạo
Tạo ảnh

Tạo hình ảnh dựa trên lời nhắc văn bản bằng cách sử dụng triển khai KerasCV của mô hình Khuếch tán ổn định của stable.ai.

âm thanh
Nhận dạng âm thanh đơn giản

Xử lý trước các tệp WAV và đào tạo một mô hình nhận dạng giọng nói tự động cơ bản.

Tin tức & thông báo

Hãy xem blog của chúng tôi để biết các cập nhật bổ sung và đăng ký nhận bản tin TensorFlow của chúng tôi để nhận các thông báo mới nhất được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn.