نصب

سازه های پایدار

آخرین نسخه TensorFlow Probability را نصب کنید:

pip install --upgrade tensorflow-probability

احتمال TensorFlow به انتشار پایدار اخیر TensorFlow ( tensorflow بسته پیپ) بستگی دارد. برای جزئیات بیشتر در مورد وابستگی های بین TensorFlow و TensorFlow Probability به یادداشت های انتشار TFP مراجعه کنید.

برای نصب اجباری پایتون 3، در دستورات بالا، pip با pip3 جایگزین کنید. برای راهنمایی نصب اضافی، راهنمای نصب پیش نیازها، و (به صورت اختیاری) راه اندازی محیط های مجازی، به راهنمای نصب TensorFlow مراجعه کنید.

ساخت های شبانه

همچنین بیلدهای شبانه TensorFlow Probability تحت بسته پیپ tfp-nightly وجود دارد که به یکی از tf-nightly و tf-nightly-gpu بستگی دارد. ساخت‌های شبانه دارای ویژگی‌های جدیدتری هستند، اما ممکن است نسبت به نسخه‌های نسخه‌شده پایدارتر باشند.

از منبع نصب کنید

شما همچنین می توانید از منبع نصب کنید. این به سیستم ساخت Bazel نیاز دارد. اکیداً توصیه می‌شود که قبل از تلاش برای ساختن TensorFlow Probability از منبع، بیلد شبانه TensorFlow ( tf-nightly ) را نصب کنید.

  sudo apt-get install bazel git python-pip
  python -m pip install --upgrade --user tf-nightly
  git clone https://github.com/tensorflow/probability.git
  cd probability
  bazel build --copt=-O3 --copt=-march=native :pip_pkg
  PKGDIR=$(mktemp -d)
  ./bazel-bin/pip_pkg $PKGDIR
  python -m pip install --upgrade --user $PKGDIR/*.whl