کمک به حفاظت از دیواره بزرگ مرجانی با TensorFlow در Kaggle اضافه کردن چالش

نصب

سازه های پایدار

آخرین نسخه احتمال TensorFlow را نصب کنید:

pip install --upgrade tensorflow-probability

TensorFlow احتمال بستگی به نسخه پایدار اخیر TensorFlow (پیپ بسته tensorflow ). برای جزئیات مربوط به وابستگی بین احتمال TensorFlow و TensorFlow ، به یادداشت های انتشار TFP مراجعه کنید.

برای اجبار نصب ویژه Python 3 ، دستورات بالا را pip با pip3 جایگزین کنید. برای راهنمایی نصب بیشتر ، راهنمایی نصب پیش شرط ها و (اختیاری) تنظیم محیط های مجازی ، به راهنمای نصب TensorFlow مراجعه کنید.

شبانه می سازد

همچنین ساخته های شبانه TensorFlow احتمال تحت بسته pip tfp-nightly وجود دارد که به یکی از tf-nightly و tf-nightly-gpu بستگی دارد. ساخت های شبانه دارای ویژگی های جدیدتری هستند ، اما ممکن است ثبات کمتری نسبت به نسخه های منتشر شده داشته باشند.

از منبع نصب کنید

همچنین می توانید از منبع نصب کنید. این نیاز به سیستم ساخت Bazel دارد. بسیار توصیه می شود قبل از اقدام به ساخت TensorFlow احتمال از منبع ، ساخت شبانه TensorFlow ( tf-nightly ) را نصب کنید.

  sudo apt-get install bazel git python-pip
  python -m pip install --upgrade --user tf-nightly
  git clone https://github.com/tensorflow/probability.git
  cd probability
  bazel build --copt=-O3 --copt=-march=native :pip_pkg
  PKGDIR=$(mktemp -d)
  ./bazel-bin/pip_pkg $PKGDIR
  python -m pip install --upgrade --user $PKGDIR/*.whl