TensorFlow Quantum را نصب کنید

چند راه برای تنظیم محیط خود برای استفاده از TensorFlow Quantum (TFQ) وجود دارد:

 • ساده ترین راه برای یادگیری و استفاده از TFQ نیازی به نصب ندارد — آموزش های TensorFlow Quantum را مستقیماً در مرورگر خود با استفاده از Google Colab اجرا کنید.
 • برای استفاده از TensorFlow Quantum در یک ماشین محلی، بسته TFQ را با استفاده از مدیر بسته پیتون پایتون نصب کنید.
 • یا TensorFlow Quantum را از منبع بسازید.

TensorFlow Quantum در پایتون 3.7، 3.8 و 3.9 پشتیبانی می‌شود و مستقیماً به Cirq بستگی دارد.

بسته پیپ

الزامات

 • pip 19.0 یا بالاتر (نیاز به پشتیبانی manylinux2010 دارد)
 • TensorFlow == 2.11.0

برای تنظیم محیط توسعه پایتون و یک محیط مجازی (اختیاری) به راهنمای نصب TensorFlow مراجعه کنید.

pip ارتقا دهید و TensorFlow را نصب کنید

 pip3 install --upgrade pip
 pip3 install tensorflow==2.11.0

بسته را نصب کنید

آخرین نسخه پایدار TensorFlow Quantum را نصب کنید:

 pip3 install -U tensorflow-quantum

ساخت‌های شبانه که ممکن است به نسخه جدیدتر TensorFlow وابسته باشند را می‌توان با موارد زیر نصب کرد:

 pip3 install -U tfq-nightly

ساخت از منبع

مراحل زیر برای سیستم های مشابه اوبونتو تست شده است.

1. یک محیط توسعه پایتون 3 راه اندازی کنید

ابتدا به ابزارهای توسعه پایتون 3.8 نیاز داریم.

 sudo apt update
 sudo apt-get install pkg-config zip g++ zlib1g-dev unzip python3.8
 sudo apt install python3.8 python3.8-dev python3.8-venv python3-pip
 python3.8 -m pip install --upgrade pip

2. یک محیط مجازی ایجاد کنید

به دایرکتوری فضای کاری خود بروید و یک محیط مجازی برای توسعه TFQ بسازید.

 python3.8 -m venv quantum_env
 source quantum_env/bin/activate

3. Bazel را نصب کنید

همانطور که در ساخت TensorFlow از راهنمای منبع ذکر شد، سیستم ساخت Bazel مورد نیاز خواهد بود.

آخرین بیلدهای منبع ما از TensorFlow 2.11.0 استفاده می کنند. برای اطمینان از سازگاری ما از bazel نسخه 5.3.0 استفاده می کنیم. برای حذف هر نسخه موجود از Bazel:

 sudo apt-get remove bazel

bazel نسخه 5.3.0 را دانلود و نصب کنید:

 wget https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/5.3.0/bazel_5.3.0-linux-x86_64.deb

 sudo dpkg -i bazel_5.3.0-linux-x86_64.deb

برای جلوگیری از به‌روزرسانی خودکار bazel به نسخه ناسازگار، موارد زیر را اجرا کنید:

 sudo apt-mark hold bazel

در نهایت نصب نسخه صحیح bazel را تایید کنید:

 bazel --version

4. TensorFlow را از منبع بسازید

در اینجا ما دستورالعمل‌های ساخت TensorFlow را از راهنمای منبع تطبیق می‌دهیم، برای جزئیات بیشتر به پیوند مراجعه کنید. TensorFlow Quantum با TensorFlow نسخه 2.11.0 سازگار است.

کد منبع TensorFlow را دانلود کنید:

 git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
 cd tensorflow
 git checkout v2.11.0

مطمئن شوید که محیط مجازی که در مرحله 2 ایجاد کرده اید فعال است. سپس، وابستگی های TensorFlow را نصب کنید:

 pip install -U pip six numpy wheel setuptools mock 'future>=0.17.1'
 pip install -U keras_applications --no-deps
 pip install -U keras_preprocessing --no-deps
 pip install numpy==1.24.2
 pip install packaging requests

ساختار TensorFlow را پیکربندی کنید. هنگامی که از مفسر پایتون و مکان های کتابخانه پرسیده می شود، حتما مکان هایی را در داخل پوشه محیط مجازی خود مشخص کنید. گزینه های باقی مانده را می توان در مقادیر پیش فرض رها کرد.

 ./configure

بسته TensorFlow را بسازید (از زمان TF نسخه 2.8، _GLIBCXX_USE_CXX11_ABI روی 1 تنظیم شده است و کدهای c++ همه با -std=c++17 کامپایل می‌شوند):

 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-std=c++17" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=1" //tensorflow/tools/pip_package:build_pip_package

پس از تکمیل ساخت، بسته را نصب کرده و دایرکتوری TensorFlow را ترک کنید:

 ./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/build_pip_package /tmp/tensorflow_pkg
 pip install /tmp/tensorflow_pkg/name_of_generated_wheel.whl
 cd ..

5. دانلود TensorFlow Quantum

ما از گردش کار درخواست فورک و کشش استاندارد برای مشارکت استفاده می کنیم. پس از فورک کردن از صفحه TensorFlow Quantum GitHub، منبع فورک خود را دانلود کرده و موارد مورد نیاز را نصب کنید:

 git clone https://github.com/username/quantum.git
 cd quantum
 pip install -r requirements.txt

6. بسته Pip کوانتومی TensorFlow را بسازید

بسته Pip کوانتومی TensorFlow را بسازید و نصب کنید:

 ./configure.sh
 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-std=c++17" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=1" release:build_pip_package
 bazel-bin/release/build_pip_package /tmp/tfquantum/
 python3 -m pip install /tmp/tfquantum/name_of_generated_wheel.whl

برای تأیید اینکه TensorFlow Quantum با موفقیت نصب شده است، می توانید آزمایشات زیر را اجرا کنید:

 ./scripts/test_all.sh