TensorFlow Quantum را نصب کنید

چند راه برای تنظیم محیط خود برای استفاده از TensorFlow Quantum (TFQ) وجود دارد:

 • ساده ترین راه برای یادگیری و استفاده TFQ نیاز به هیچ-نصب و راه اندازی را اجرا آموزش TensorFlow کوانتومی به طور مستقیم در مرورگر خود با استفاده از گوگل COLAB .
 • برای استفاده از TensorFlow Quantum در یک ماشین محلی، بسته TFQ را با استفاده از مدیر بسته پیپ پایتون نصب کنید.
 • یا TensorFlow Quantum را از منبع بسازید.

TensorFlow کوانتومی است که در پایتون 3.6، 3.7 3.8 پشتیبانی، و و بستگی به طور مستقیم در Cirq .

بسته پیپ

الزامات

 • پیپ 19.0 و یا بعد از (نیاز به manylinux2010 پشتیبانی)
 • TensorFlow == 2.4.1

مشاهده TensorFlow راهنمای نصب به راه اندازی محیط توسعه پایتون شما و (اختیاری) محیط مجازی.

ارتقا pip و نصب TensorFlow

 pip3 install --upgrade pip
 pip3 install tensorflow==2.4.1

بسته را نصب کنید

آخرین نسخه پایدار TensorFlow Quantum را نصب کنید:

 pip3 install -U tensorflow-quantum

ساخت‌های شبانه که ممکن است به نسخه جدیدتر TensorFlow وابسته باشند را می‌توان با موارد زیر نصب کرد:

 pip3 install -U tfq-nightly

ساخت از منبع

مراحل زیر برای سیستم‌های مشابه اوبونتو آزمایش می‌شوند.

1. یک محیط توسعه پایتون 3 راه اندازی کنید

ابتدا به ابزارهای توسعه Python 3.8 نیاز داریم.

 sudo apt update
 sudo apt-get install pkg-config zip g++ zlib1g-dev unzip python3.8
 sudo apt install python3.8 python3.8-dev python3.8-venv python3-pip
 python3.8 -m pip install --upgrade pip

2. یک محیط مجازی ایجاد کنید

به دایرکتوری فضای کاری خود بروید و یک محیط مجازی برای توسعه TFQ بسازید.

 python3.8 -m venv quantum_env
 source quantum_env/bin/activate

3. Bazel را نصب کنید

همانطور که در TensorFlow اشاره ساخت از منبع راهنمای، بازل سیستم ساخت مورد نیاز خواهد بود.

آخرین بیلدهای منبع ما از TensorFlow 2.7.0 استفاده می کنند. برای اطمینان از سازگاری ما با استفاده از bazel نسخه 3.7.2. برای حذف هر نسخه موجود از Bazel:

 sudo apt-get remove bazel

دانلود و نصب bazel نسخه 3.7.2:

 wget https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/3.7.2/bazel_3.7.2-linux-x86_64.deb

 sudo dpkg -i bazel_3.7.2-linux-x86_64.deb

برای جلوگیری از به روز رسانی خودکار bazel به یک مدل ناسازگار، اجرا موارد زیر است:

 sudo apt-mark hold bazel

در نهایت، نصب و راه اندازی تایید از درست bazel نسخه:

 bazel --version

4. TensorFlow را از منبع بسازید

در اینجا ما انطباق دستورالعمل ها را از TensorFlow ساخت از منبع راهنمای از لینک برای اطلاعات بیشتر ببینید. TensorFlow Quantum با TensorFlow نسخه 2.7.0 سازگار است.

دانلود کد منبع TensorFlow :

 git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
 cd tensorflow
 git checkout v2.7.0

مطمئن شوید که محیط مجازی که در مرحله 2 ایجاد کرده اید فعال است. سپس، وابستگی های TensorFlow را نصب کنید:

 pip install -U pip six numpy wheel setuptools mock 'future>=0.17.1'
 pip install -U keras_applications --no-deps
 pip install -U keras_preprocessing --no-deps
 pip install numpy==1.19.5

ساختار TensorFlow را پیکربندی کنید. هنگامی که از مفسر پایتون و مکان های کتابخانه خواسته می شود، حتما مکان هایی را در داخل پوشه محیط مجازی خود مشخص کنید. گزینه های باقی مانده را می توان در مقادیر پیش فرض رها کرد.

 ./configure

بسته TensorFlow را بسازید:

 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0" //tensorflow/tools/pip_package:build_pip_package

پس از اتمام ساخت، بسته را نصب کرده و دایرکتوری TensorFlow را ترک کنید:

 ./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/build_pip_package /tmp/tensorflow_pkg
 pip install /tmp/tensorflow_pkg/name_of_generated_wheel.whl
 cd ..

5. دانلود TensorFlow Quantum

ما با استفاده از استاندارد و چنگال و درخواست کشش گردش کار را برای کمک. پس از انشعاب از TensorFlow کوانتومی صفحه GitHub، منبع چنگال خود را دانلود و نصب مورد نیاز:

 git clone https://github.com/username/quantum.git
 cd quantum
 pip install -r requirements.txt

6. بسته Pip کوانتومی TensorFlow را بسازید

بسته Pip کوانتومی TensorFlow را بسازید و نصب کنید:

 ./configure.sh
 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0" release:build_pip_package
 bazel-bin/release/build_pip_package /tmp/tfquantum/
 python3 -m pip install /tmp/tfquantum/name_of_generated_wheel.whl

برای تأیید اینکه TensorFlow Quantum با موفقیت نصب شده است، می توانید آزمایشات زیر را اجرا کنید:

 ./scripts/test_all.sh