این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

نصب TensorFlow کوانتومی

چند راه به راه اندازی محیط زیست خود را به استفاده از TensorFlow کوانتومی (TFQ) وجود دارد:

 • ساده ترین راه برای یادگیری و استفاده TFQ نیاز به هیچ-نصب و راه اندازی را اجرا آموزش TensorFlow کوانتومی به طور مستقیم در مرورگر خود با استفاده از گوگل COLAB .
 • برای استفاده از TensorFlow کوانتومی در یک ماشین محلی، با استفاده از مدیر بسته پیپ پایتون نصب بسته TFQ است.
 • و یا ساخت TensorFlow کوانتومی از منبع.

TensorFlow کوانتومی است که در پایتون 3.6 و 3.7 پشتیبانی می کند و مستقیما بستگی Cirq .

بسته ستاره

الزامات

 • پیپ 19.0 و یا بعد از (نیاز به manylinux2010 پشتیبانی)
 • TensorFlow == 2.1

مشاهده TensorFlow راهنمای نصب به راه اندازی محیط توسعه پایتون شما و (اختیاری) محیط مجازی.

ارتقا pip و نصب TensorFlow

 pip3 install --upgrade pip
 pip3 install tensorflow==2.1.0

نصب بسته

نصب آخرین نسخه پایدار TensorFlow کوانتومی:

 pip3 install -U tensorflow-quantum

نصب آخرین نسخه های شبانه از TensorFlow کوانتومی:

 pip3 install -U tfq-nightly

ساخت از منبع

مراحل زیر برای سیستم اوبونتو مانند تست شده است.

1. ایجاد یک محیط پایتون 3 توسعه

 sudo apt update
 sudo apt-get install pkg-config zip g++ zlib1g-dev unzip python3
 sudo apt install python3 python3-dev python3-venv python3-pip
 python3 -m pip install --upgrade pip

2. ایجاد یک محیط مجازی

 python3 -m venv tfq_env
 source tfq_env/bin/activate

3. بازل نصب

TensorFlow مشاهده ساخت از منبع راهنمای برای نصب بازل سیستم ساخت.

برای اطمینان از سازگاری با TensorFlow، bazel نسخه 0.26.1 یا پایین تر مورد نیاز است. برای حذف هر گونه نسخه موجود بازل:

 sudo apt-get remove bazel

سپس بازل نسخه 0.26.0 را نصب کنید:

 wget https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/0.26.0/bazel_0.26.0-linux-x86_64.deb
 sudo dpkg -i bazel_0.26.0-linux-x86_64.deb

4. ساخت TensorFlow از منبع

دفعات بازدید: TensorFlow ساخت از منبع راهنمای برای جزئیات بیشتر. TensorFlow کوانتومی سازگار با TensorFlow نسخه 2.1 است.

دانلود کد منبع TensorFlow :

 git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
 cd tensorflow
 git checkout v2.1.0

نصب وابستگی TensorFlow است:

 python3 -m pip install -U pip six numpy wheel setuptools mock 'future>=0.17.1'
 python3 -m pip install -U keras_applications --no-deps
 python3 -m pip install -U keras_preprocessing --no-deps

پیکربندی ساخت TensorFlow است. محل پایتون به طور پیش فرض و مسیرهای کتابخانه پایتون باید در داخل محیط مجازی اشاره می کنند. گزینه های پیش فرض توصیه می شود:

 ./configure

بررسی کنید که نسخه بازل شما صحیح است:

 bazel version

ساخت بسته TensorFlow است:

 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0" //tensorflow/tools/pip_package:build_pip_package

پس از ساخت کامل است، نصب بسته:

 ./bazel-bin/tensorflow/tools/pip_package/build_pip_package /tmp/tensorflow_pkg
 pip install /tmp/tensorflow_pkg/ name_of_generated_wheel .whl

5. دانلود TensorFlow کوانتومی

دانلود کد منبع TensorFlow کوانتومی و نصب مورد نیاز:

 cd ..
 git clone https://github.com/tensorflow/quantum.git
 cd quantum
 python3 -m pip install -r requirements.txt

بررسی نسخه بازل خود را (از آن می توانید به روز رسانی خودکار):

 bazel version

6. بسته پیپ TensorFlow کوانتومی ساخت

ساخت بسته پیپ TensorFlow کوانتومی و نصب کنید:

 ./configure.sh
 bazel build -c opt --cxxopt="-O3" --cxxopt="-march=native" --cxxopt="-D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI=0" release:build_pip_package
 bazel-bin/release/build_pip_package /tmp/tfquantum/
 python3 -m pip install /tmp/tfquantum/ name_of_generated_wheel .whl